Hôm nay, thứ 4 26/10/2016
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

1.    Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ mùa, gieo trồng các loại cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ tốt nhất và hoàn thành kế hoạch về diện tích gieo trồng.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.