Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐTĐT) nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Thực hiện QĐ số 1785 QĐ-TTg, ngày 27/9/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011; CV số 19/TCTK-NLTS, ngày 07/01/2011 của BCĐ TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn thành lập BCĐ TĐT và tổ thường trực các cấp. Ngày 27/01/2011, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra QĐ số 90/QĐ-UBND về việc thành lập BCĐ TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2011 gồm:

      1- Ông Đinh Quốc TRị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng ban.

      2- Ông Đinh Thế Thập, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh - Phó ban thường trực.

      3- Ông Bùi Văn Đồng, Phó Cục trưởng Cục thống kê- Ủy viên.

      4- Ông Nguyễn Văn Nên, PGĐ sở Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên.

      5- Ông Nguyễn Văn Ruyến, PGĐ sở Kế hoạch và đầu tư- Ủy viên

      6- Ông Trần Song Tùng, PGĐ sở Tài Chính - Ủy viên.

      7- Ông Lê Khắc Khoa, PGĐ sở Tài nguyên và môi trường - Ủy viên

      8- Ông Nguyễn Trọng Sơn, PGĐ sở Thông tin và truyền thông - Ủy viên.

      9- Mời ông Trần Văn Hà, PCT Hội Nông dân tỉnh tham gia BCĐ.

                Ngay sau khi thành lập, BCĐ TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ và tổ thường trực giúp việc theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương. Đến nay đã có 8/8 huyện, thị xã, thành phố; 131/131 xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ đạt tỷ lệ 100% ( 15 phường, thị trấn do qui mô số hộ nông, lâm thủy sản nhỏ nên không phải thành lập BCĐ.)