Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
 
Bước vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không thuận lợi của thời tiết (nhất là trong tháng 8 và tháng 9 do ảnh hưởng của mưa, bão đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản), dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, bên cạnh đó nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận với nguồn vốn vay...Song với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, Tỉnh ta đã khắc phục những khó khăn, để đạt được những kết quả kinh tế - xã hội tích cực. Dưới đây là những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu:  
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh cả năm 2013 ước đạt trên 110,4 nghìn ha, giảm 0,2% so với năm trước và đạt 87,2% so với kế hoạch năm. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt gần 87,1 nghìn ha, giảm 0,2%, bằng 100,1% kế hoạch (diện tích cây lúa đạt gần 81 nghìn ha, giảm 0,3%; diện tích cây ngô đạt trên 6,1 nghìn ha, tăng 1,3%).
Lúa đông xuân: Vụ đông xuân năm nay, thời tiết khá thuận lợi. Công tác gieo cấy được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo rất khẩn trương theo đúng kế hoạch và trong khung thời vụ tốt nhất. Mặt khác, sâu bệnh xuất hiện rải rác ít gây thiệt hại cho nên năng suất và sản lượng lúa vụ đông xuân năm nay đạt khá. Theo kết quả điều tra năng suất - sản lượng cây hàng năm thì vụ chiêm xuân năm 2013, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 65,28 tạ/ha, tăng 0,4% (+0,24 tạ/ha), sản lượng lúa đạt 273,7 nghìn tấn, tăng 0,6% (+1,5 nghìn tấn); năng suất lạc đạt 26,2 tạ/ha, tăng 6,6% (+1,6 tạ/ha), sản lượng lạc đạt 10,6 nghìn tấn, tăng 7,8% (+768,7 tấn); năng suất rau đạt 148,2 tạ/ha, tăng 7,1% (+9,8 tạ/ha, sản lượng rau đạt 27,7 nghìn tấn, tăng 7,2% (+1,8 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước.
Lúa mùa: Diện tích gieo cấy lúa đạt gần 39 nghìn ha, giảm 0,9% (-338 ha) so với cùng vụ năm trước. Nguyên nhân diện tích lúa giảm là do ảnh hưởng mưa lớn làm mất trắng một số diện tích ở 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn. Bên cạnh đó việc trồng lúa cho lợi nhuận thấp, thậm chí còn bị lỗ nên một số xã như Ninh Xuân, Ninh Hải (huyện Hoa Lư); xã Yên Sơn, phường Tân Bình (thị xã Tam Điệp) người dân đã bỏ ruộng đi làm cho các doanh nghiệp và phục vụ du lịch để có thu nhập cao hơn. Dự ước năng suất lúa vụ mùa đạt 55 tạ/ha, giảm 0,9% (-0,5 tạ/ha); sản lượng đạt gần 214,3 nghìn tấn, giảm 1,8% (-3,8 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước.
Tính chung cả năm diện tích cây lúa đạt gần 81 nghìn ha, giảm 0,3% (-265 ha) so với cùng kỳ năm trước; năng suất lúa bình quân ước đạt 60,3 tạ/ha; giảm 0,2%; sản lượng lúa ước đạt 488 nghìn tấn, giảm 0,5% (- 2,4 nghìn tấn).
Cây ngô: Diện tích ngô vụ mùa gieo trồng đạt trên 1,6 nghìn ha, giảm 1,6% (-26 ha); năng suất đạt 33,5 tạ/ha, giảm 7,2% (-2,6 tạ/ha); sản lượng đạt 5,5 nghìn tấn, giảm 8,7% (-523 tấn). Cả năm, diện tích gieo trồng đạt trên 6,1 nghìn ha, tăng 1,3% (+81 ha); năng suất đạt 34,9 tạ/ha, tăng 12,7% (+3,9 tạ/ha); sản lượng đạt gần 21,5 nghìn tấn, tăng 14,2% (+2.672 tấn).
Tính chung lại: Sản lượng lương thực có hạt vụ mùa năm nay đạt 219,8 nghìn tấn và cả năm đạt gần 509,4 nghìn tấn, tăng 0,05% (+240 tấn) so với năm 2012 và vượt 103,9% kế hoạch năm.
Cây rau đậu và cây công nghiệp: Diện tích cây rau, đậu vụ mùa năm nay đạt trên 1,6 nghìn ha, tăng 1,9% (+30 ha) so cùng vụ năm trước (cây rau đạt trên 1,3 nghìn ha, cây đậu đạt 300 ha); sản lượng rau ước đạt 21,4 nghìn tấn, tăng 24,2%; sản lượng đậu ước đạt 393 tấn, giảm 12,1%. Tính chung cả năm diện tích cây rau, đậu ước đạt trên 9,4 nghìn ha (trong đó diện tích rau đạt trên 9 nghìn ha, diện tích đậu đạt 396,5 ha); sản lượng rau cả năm ước đạt 138,3 nghìn tấn, giảm 1,9%; sản lượng đậu cả năm ước đạt gần 515,8 tấn, giảm 7,1%.
Diện tích cây công nghiệp hàng năm vụ mùa gieo trồng đạt trên 2,1 nghìn ha, giảm 0,6% so với cùng vụ năm trước, trong đó: Cây lạc, diện tích đạt 567,6 ha, tăng 24,7% (+112 ha); Cây đỗ tương, diện tích đạt 495 ha, giảm 17,2% (-103 ha). Năng suất lạc đạt 22,2 tạ/ha, giảm 5,1% (-1,2 tạ/ha); sản lượng lạc đạt gần 1,3 nghìn tấn, tăng 18,1% (+193 tấn); năng suất đỗ tương đạt 19,3 tạ/ha; sản lượng đạt gần 1 nghìn tấn, giảm 17,3% (-199 tấn); năng suất mía đạt 537,2 tạ/ha, giảm 17,2% (-111 tạ/ha).
Tính chung lại, diện tích cây công nghiệp hàng năm đạt 9,3 nghìn ha, tăng 2,5%, sản lượng đạt 71,4 nghìn tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó diện tích cây lạc đạt hơn 4,9 nghìn ha, tăng 6,2%, sản lượng lạc đạt trên 12,5 nghìn tấn, tăng 10,9%; diện tích cây đỗ tương đạt gần 3,2 nghìn ha, tăng 0,9%, sản lượng đỗ tương đạt gần 4,5 nghìn tấn, tăng 8,1%; diện tích cây mía đạt 999,7 ha, tăng 0,8%, sản lượng mía đạt trên 53,7 nghìn tấn, giảm 16,6%, diện tích cây cói đạt 63,6 ha, giảm 55,5%, sản lượng cói đạt 512,6 tấn, giảm 55,7%,...
Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm ước đạt 6,1 nghìn ha, trong đó cây ăn quả ước đạt gần 5,5 nghìn ha, tập trung ở các loại cây như: dứa trên 2,1 nghìn ha; chuối trên 1 nghìn ha; na 644 ha; nhãn 587 ha; vải 414 ha; chè búp gần 116 ha... Ước tính sản lượng thu hoạch một số cây chủ yếu 9 tháng đầu năm là: dứa 36,2 nghìn tấn; chuối gần 14 nghìn tấn; nhãn 3,5 nghìn tấn; vải 2,1 nghìn tấn; chè búp ước đạt 469 tấn; ...
Chăn nuôi:  9 tháng đầu năm nay đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh giảm cả về số lượng và sản lượng thịt hơi xuất chuồng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến giữa tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh, đàn trâu ước đạt 14,2 nghìn con, giảm 3,3%; đàn bò ước đạt 29,8 nghìn con, giảm 3,4%; đàn lợn ước đạt 377,4 nghìn con, giảm 2,2%; đàn gia cầm ước đạt 3,6 triệu con, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 0,9 nghìn tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 1,8 nghìn tấn, giảm 2,7%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 33,4 nghìn tấn, giảm 1,8%; sản lượng thịt gia cầm ước đạt 5,2 nghìn tấn, giảm 2,3%...
Nguyên nhân chăn nuôi 9 tháng năm nay giảm sút so với cùng kỳ năm trước là do thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài, sau đó lại xuất hiện những đợt nắng nóng trên 35o nên phần nào cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc, gia cầm. Mặt khác, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số địa bàn trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, bên cạnh đó giá thức ăn chăn nuôi và các dịch vụ thú y cũng không ngừng tăng. Hiện tượng sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi ở một số tỉnh phía nam cũng gây hoang mang cho người tiêu dùng đã ảnh hưởng đến sự phát triển tổng đàn và sản lượng gia súc, gia cầm.
Lâm nghiệp: Hoạt động lâm nghiệp 9 tháng năm 2013 vẫn duy trì các hoạt động trồng cây phân tán, ươm nuôi cây giống, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được 0,5 nghìn cây phân tán, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng được chăm sóc là gần 1 nghìn ha, diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 10,8 nghìn ha; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 4,2 nghìn ha.
Sản lượng gỗ và lâm sản khai thác 9 tháng năm 2013 ước đạt 8,1 nghìn m3, tăng 1,3%; củi khai thác là 44,9 nghìn ste, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các cấp, các ngành chức năng quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ cho nên 9 tháng đầu năn nay không xảy ra vụ cháy, chặt phá rừng trái phép cũng như buôn bán động vật quý hiếm nào.
Thuỷ sản: Sản lượng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 28,1 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt gần 24 nghìn tấn, tăng 2% (+480 tấn), do diện tích nuôi thả tăng 269 ha so với năm trước, trong đó: Cá đạt 13,9 nghìn tấn, tăng 3,4%; tôm đạt 0,4 nghìn tấn, tăng 16,2%; thủy sản khác đạt gần 9,6 nghìn tấn, giảm 0,4%. Hoạt động khai thác thuỷ sản có nhiều thuận lợi về thời tiết và sự hỗ trợ tạo điều kiện về vốn để các hộ mua sắm thêm phương tiện đánh bắt nên sản lượng khai thác đạt khá. Sản lượng thuỷ sản khai thác 9 tháng năm 2013 ước đạt gần 4,2 nghìn tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2,5 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt gần 0,4 nghìn tấn, tăng 8,8%; thủy sản khác đạt gần 1,3 nghìn tấn, tăng 8,5%.
 2. Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm từng bước phục hồi, một số dự án công nghiệp đã đi vào sản xuất như: Nhà máy sản xuất ắc quy, nhà máy sản xuất đồ chơi thú nhồi bông. Để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tỉnh Ninh bình tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư, trong 9 tháng đầu năm đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất camera và linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Phúc Sơn với tổng mức đầu tư 28 triệu USD; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao mặt bằng xây dựng nhà máy sản xuất phân bón cho Công ty cổ phần Bình Điền - chi nhánh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 295 tỷ đồng... Bên cạnh đó tình hình tiêu thụ khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của một số sản phẩm như lắp ráp ô tô con; sản xuất đạm Urê tính ổn định chưa cao; một số mặt hàng mũi nhọn của tỉnh phải hạ giá bán để cạnh tranh trên thị trường như xi măng, thép cán, phân lân nung chảy, phân hỗn hợp NPK....
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính giảm 1,11% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,39%; công nghiệp chế biến giảm 1,64%; công nghiệp sản xuất, PP điện tăng 1,48%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,24%. Tính chung lại IIP 9 tháng đầu năm tăng 10,39% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 6,14%; công nghiệp chế biến tăng 11,06%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 10,28%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,78%.
Tính theo giá so sánh 1994:  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt 11.319,8 tỷ đồng, tăng 15,3%. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 2.603,5 tỷ đồng, tăng 65,0%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 4.885,2 tỷ đồng, giảm 18%; khu vực cá thể đạt 910,3 tỷ đồng, tăng 1,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.920,8 tỷ đồng, gấp 2,1 lần. Chia theo ngành: Công nghiệp chế biến đạt 10.817,8 tỷ đồng, tăng 17%; sản xuất và phân phối điện đạt 333,4 tỷ đồng, tăng 8,6%; hoạt động cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 18,2 tỷ đồng, giảm 1,8%; công nghiệp khai thác mỏ đạt 150,4 tỷ đồng, giảm 37,8%.
 Tính theo giá so sánh 2010, chín tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.264,1 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ đạt 234,1 tỷ đồng, giảm 21,2%; công nghiệp chế biến đạt 15.298,4 tỷ đồng, tăng 15,6%; Sản xuất phân phối điện, khí đốt đạt 676,3 tỷ đồng, tăng 9,1%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải đạt 55,3 tỷ đồng, giảm 4,8%.
Các sản phẩm đạt mức tăng khá trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo các loại đạt 29,3 triệu cái, tăng 40,7%; Giày, dép vải đạt hơn 10,7 triệu đôi, tăng 16,5%; phân u rê đạt 213,1 nghìn tấn, gấp gần 7 lần; phân NPK đạt 44,4 nghìn tấn, gấp gần 2,2 lần; xi măng và clanhke đạt 7.131,2 nghìn tấn, tăng 7,1%; Thép cán đạt 160,8 nghìn tấn, gấp 2,9 lần; kính máy ảnh đạt 3.851,6 nghìn cái, tăng 38,5%; điện sản xuất đạt 607,1 tr.kwh, tăng 10,3%; ....
Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút như: gạch xây bằng đất nung đạt 324,1 triệu viên, giảm 5,1%; Đá khai thác đạt 2.540,9 nghìn m3, giảm 6,6%; găng tay đạt gần 6,5 triệu cái, giảm 50,2%; kính nổi đạt 57,5 nghìn tấn, giảm 21,6%; xe ô tô 4 chỗ lắp ráp đạt 1.169 chiếc, giảm 48,4%; cần gạt nước ô tô đạt 13,7 triệu cái, giảm 15,6%.
  Một số ngành có chỉ số tồn kho tháng này tăng cao so với cùng tháng năm trước là: sản xuất phân bón tăng 78,3%; sản xuất gạch xây dựng tăng 21,82%; sản xuất xi măng tăng 62,54%; sản xuất thép tăng 19,33%; sản xuất thức ăn gia súc tăng 80%... Một sô sản phẩm tồn kho chủ yếu là: Giầy dép 1.058,1 nghìn đôi, phân đạm 74,5 nghìn tấn, phân lân nung chảy 24,2 nghìn tấn, kinh nổi 49,5 nghìn tấn, xi măng 74,5 nghìn tấn, sắt xây dựng gần 16,6 nghìn tấn.
3. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm nay ước đạt 11.924,6 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 66,2% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước đạt 1.534,2 tỷ đồng, giảm 7,3%; vốn tín dụng đạt 387,3 tỷ đồng, giảm tới 39,3%; vốn trái phiếu Chính phủ đạt gần 1.549,3 tỷ đồng, tăng 18,1%; Vốn của các tổ chức, DN ngoài nhà nước đạt 3.868,4 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kì năm trước; Vốn trong dân cư đạt gần 2.904,6 tỷ đồng, giảm 21%; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.042,4 tỷ đồng, giảm 5,5%.
Vốn đầu tư 9 tháng đầu năm nay tập trung chủ yếu ở một số công trình trọng điểm và công trình có khối lượng thực hiện lớn như: dự án nhà máy xi măng Hệ Dưỡng đạt 312 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất camera môđun ước đạt 231 tỷ đồng; dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị của công ty ADM21 ước đạt 125 tỷ đồng; Dự án nhà máy đạm Ninh Bình ước đạt 320 tỷ đồng; Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn ước đạt 43 tỷ đồng; Dự án quốc lộ 1A ước đạt 299 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường cao tốc cầu Giẽ- Ninh Bình ước đạt 136 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long, sông Đáy kết hợp giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 245 tỷ đồng; Dự án cải tạo nâng cấp đê hữu Đáy đoạn K8+380 - K32+400 ước đạt 355 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long, Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân ước đạt 72 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm một số dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng như: Các công trình, dự án nước sạch thuộc huyện Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô; Khánh thành cầu Gián Khẩu thuộc dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A; khánh thành trung tâm thương mại Big C Ninh Bình; Khánh thành nhà máy sản xuất thú nhồi bông.
Bên cạnh đó, các công trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai theo đúng kế hoạch và được đông đảo nhân dân ở các địa phương phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào.
4. Thương mại, dịch vụ và giá cả
4.1. Bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh 9 tháng năm 2013 ước đạt 11.229,1 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần: Kinh tế cá thể đạt 7.716,8 tỷ đồng tăng 21%; Kinh tế tư nhân đạt 2.852,9 tỷ đồng, tăng 21,8%; Kinh tế Nhà nước đạt 650,9 tỷ đồng, tăng 9,9%; Kinh tế tập thể đạt 8,5 tỷ đồng, giảm 42,8%. Trong đó: Nhóm hàng lương thực thực phẩm 3.875,9 tỷ đồng, tăng 27,8%; nhóm hàng may mặc 1.319,7 tỷ đồng, tăng 24,9%; nhóm gỗ và VLXD 1.479,3 tỷ đồng, tăng 23,8%; Nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 811,7 tỷ đồng, tăng 22,8%; hàng hóa khác 1.939,3 tỷ đồng, tăng 15,9%....
 4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
 Xuất khẩu: Ước tính tháng này giá trị xuất khẩu đạt trên 59,7 triệu USD, tăng 38,5% so với cùng tháng năm trước.
Tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2013 ước đạt trên 434,6 triệu USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt 157,8 triệu USD; xi măng, clanke đạt 164,3 triệu USD; giầy dép khác đạt 82,3 triệu USD; túi nhựa đạt 4 triệu USD; thịt lợn đông lạnh đạt hơn 1,6 triệu USD.
 Trong 9 tháng năm nay một số mặt hàng xuất khẩu đạt khá như: Quần áo các loại trên 26,9 triệu chiếc, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước; nước dứa cô đặc 1.101 tấn, gấp hơn 2,2 lần; xi măng, clanke trên 3,5 triệu tấn, tăng 19%; túi nhựa 2.089 tấn, gấp hơn 2 lần; hàng thêu ren 241,8 nghìn chiếc, tăng 17,4%…. Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút như: Thịt lợn đông lạnh giảm 58,4%; hạt điều nhân chế biến giảm 64,8%; thảm cói giảm 97,1%; sản phẩm cói khác giảm 55,2%...
Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu tháng này ước đạt gần 27,3 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng tháng năm trước.
Tính chung lại, tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng ước đạt trên 208,9 triệu USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Vải và phụ liệu may mặc 136,9 triệu USD (đạt 65,5% tổng giá trị nhập khẩu); máy móc thiết bị phụ tùng gần 25 triệu USD; gỗ 11,5 triệu USD.
4.3. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 9/2013 tăng 1,07% so với tháng trước, trong đó các nhóm có chỉ số giá tăng cao là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,56% (lương thực tăng 0,61%; thực phẩm tăng 2,18%); nhóm giáo dục tăng 3,11% (nguyên nhân do học phí các trường cao đẳng, đại học được điều chỉnh tăng); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,06%; nhóm giao thông tăng 0,76%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,58%; nhóm may mặc, mũ nón giầy dép tăng 0,62%; các nhóm còn lại tăng nhẹ, riêng nhóm viễn thông vẫn giữ ổn định và nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,26% so với tháng trước.
Tính chung lại, chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh 9 tháng năm nay đã tăng 3,4% so với tháng 12 năm trước. Trong đó các nhóm có chỉ số giá tăng cao là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,51% (lương thực tăng 4,06%; thực phẩm tăng 4,47%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,78%; nhóm may mặc, giầy dép và mũ nón tăng 4,01%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,49%; nhóm giao thông tăng 5,43%; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 2,7%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 5,98%... Riêng 2 nhóm có chỉ số giá giảm là nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,29%; viễn thông giảm 0,64%.
Chỉ số giá vàng tháng 9/2013 tăng 3,48% so với tháng trước và giảm 16,5% so với tháng 12 năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tháng này giảm 0,58% so với tháng trước và tăng 0,81% so với tháng 12/2012.
4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hàng hóa 9 tháng năm 2013 ước đạt trên 25 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải đường bộ đạt 13,3 triệu tấn, tăng 6,1%; vận tải đường sông đạt gần 11 triệu tấn, tăng 5,6%; vận tải đường biển gần 0,8 triệu tấn, giảm 37,8%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 9 tháng ước đạt 2.954,7 triệu tấn.km, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 430,4 triệu tấn.km, tăng 11%; vận tải đường sông đạt 1.973,9 triệu tấn.km, tăng 8,6%; vận tải đường biển đạt 550,4 triệu tấn.km, giảm 26,2%. Doanh thu vận tải hàng hóa 9 tháng năm nay ước đạt 2.130,4 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
Vận tải hành khách 9 tháng đầu năm nay ước đạt trên 11,9 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 718,8 triệu lượt khách.km, tăng 15,1%. Doanh thu vận tải hành khách 9 tháng ước đạt 366,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.
4.5. Du lịch
Trong tháng 9/2013 số lượng khách đến thăm quan du lịch tại các điểm du lịch ước đạt gần 135,1 nghìn lượt khách, trong đó khách trong nước 98,2 nghìn lượt; khách quốc tế 36,9 nghìn lượt. So với cùng kỳ năm trước tổng số khách đến các điểm du lịch giảm 8,5%; khách trong nước giảm 12,3%; khách quốc tế tăng 3,5%. Số ngày khách lưu trú 25,1 nghìn ngày khách, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt gần 34,3 tỷ đồng, giảm 7,2% so với 9/2012.
Tính chung lại, 9 tháng đầu năm nay số lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch ước đạt gần 4.056,4 nghìn lượt khách, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,4% so với kế hoạch năm, trong đó khách trong nước đạt 3.660,5 nghìn lượt, khách quốc tế 395,8 nghìn lượt. Doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 782,2 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.
5. Một số vấn đề xã hội
          5.1. Văn hóa thông tin
          Hoạt động văn hóa thông tin 9 tháng năm 2013 diễn ra sôi nổi và thiết thực với nhiều nội dung và hình thức phong phú chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng được tổ chức ở khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống quê hương như: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ ngâm thơ, hát chèo, các trò chơi dân gian như đu tiên, cờ tướng, chọi gà...; tổ chức trưng bày câu đối; triển lãm ảnh nghệ thuật "Ấn tượng Ninh Bình".
          Ngành văn hóa thông tin tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức về phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tổ chức phát động vẽ tranh cổ động về đề tài "Xây dựng nông thôn mới" và đề tài "Văn hóa giao thông".
          Tham dự Triển lãm ảnh toàn quốc “Khám phá văn minh sông Hồng” do Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chứcvới 15 tác phẩm của 6 tác giả, trong đó tác phẩm "Chiều vàng Tam Cốc” của tác giả Ninh Mạnh Thắng đã đạt giải ba.
          Nhà hát chèo của tỉnh đã dàn dựng và thực hiện 134 chương trình biểu diễn nghệ thuật, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân; phối hợp với nhà hát chèo Việt Nam tổ chức thành công chương trình tri ân nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu; đồng thời phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật về biển đảo với chủ đề "Đảo là nhà, biển là quê hương" và tuyên truyền phòng chống ma túy với chủ đề "Vì thế giới không ma túy".
          Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã thực hiện 718 buổi chiếu phim, phục vụ gần 87 nghìn lượt người xem; trong đó có 196 buổi chiếu lưu động phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.
          Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tiến hành kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh karaoke, 11 cơ sở kinh doanh băng đĩa, 01 đơn vị biểu diễn nghệ thuật. Qua kết quả kiểm tra đã lập biên bản tịch thu 190 băng đĩa không tem nhãn. Tiếp nhận kiểm tra, thẩm định hồ sơ và cấp 51 giấy phép hoạt động văn hóa, trong đó có 32 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, 13 giấy phép kinh doanh karaoke và 6 giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật.
          5.2. Thể dục thể thao
          Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở cả thể thao thành tích cao và phong trào thể thao quần chúng. Các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V năm 2013, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
          Ngành thể thao tỉnh đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng cai tổ chức thành công giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Eximbank Cúp 2013; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công nhiều giải thi đấu thể thao như: Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Đạm Ninh Bình 2013, Giải Cầu lông truyền thống ngành Y tế lần thứ XVIII, Giải bóng bàn các Câu lạc bộ Cúp Liên đoàn - Bảo hiểm Pjico lần thứ III năm 2013, Giải Cầu lông các CLB Cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ninh Bình năm 2013; Giải bóng đá thiếu niên Cúp Phát thanh - truyền hình - The Vissai Ninh Bình lần thứ XVII...
          Trong 9 tháng đầu năm, thể thao thành tích cao của tỉnh đã thành lập các đoàn vận động viên tham gia thi đấu 14 giải thể thao trong nước và quốc tế đoạt 73 huy chương, trong đó có 24 HCV, 28 HCB và 21 HCĐ. Đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình giành 2 chức vô địch tại Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Đạm Ninh Bình 2013 tại Ninh Bình và Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ.
          Phối hợp với CLB Bóng đá The Vissai Ninh Bình tổ chức các trận thi đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2013 trên sân vận động tỉnh. Kết thúc mùa giải 2013, CLB The Vissai Ninh Bình đã đoạt Cúp vô địch quốc gia 2013.
          5.3. Y tế
          Sở y tế phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương thành lập nhiều đoàn liên ngành tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm đặc biệt là trong dịp Tết. Phối hợp chặt chẽ với nhiều ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức tốt công tác tuyên truyền từ tuyến cơ sở; thành lập các đội chống dịch cơ động, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc và phương tiện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
          Trong 8 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 326 ca mắc bệnh chân tay miệng; 01 ca mắc liên cầu lợn; 514 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; không có trường hợp mắc viêm gan siêu và thương hàn; toàn tỉnh xảy ra 331 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có trường hợp nào tử vong.
          Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm thực hiện: Cũng trong 8 tháng năm nay tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám bệnh cho trên 540 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 52,6 nghìn lượt bệnh nhân; khám phụ khoa 95 nghìn lượt và điều trị phụ khoa cho 47,8 nghìn ca;  khám thai 54,9 nghìn lượt; đặt vòng 8.369 ca; triệt sản nữ 33 ca.
          Công tác phòng chống HIV/AIDS: Phát hiện mới 137 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 53 trường hợp; trong đó có 9 trường hợp tử vong do AIDS.
          5.4. Giáo dục
          Sở Giáo dục & Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục cùng các trường trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2012 – 2013; Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 diễn ra an tòan, nghiêm túc với kết quả: khối THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 99,76%, khối GDTX 97,67%. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014 trong không khí vui tươi, phấn khởi.          
Đoàn học sinh giỏi của tỉnh đạt kết quả cao tại nhiều kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc: 50 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT (trong đó có 2 giải Nhất, 8 giải Nhì, 23 giải Ba và 17 giải Khuyến khích), chiếm tỷ lệ 74,63%; 25 giải tại Thi học sinh giải Toán giỏi trên máy tính Casio (trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 13 giải Ba và 9 giải Khuyến khích), chiếm tỷ lệ 83,3%; 20 huy chương và 43 bằng danh dự tại Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet toàn quốc (trong đó có 1 HCV, 5 HCB, 14 HCĐ); 34 giải tại Thi giải Toán qua Internet cấp quốc gia (trong đó có 9 giải Vàng, 10 giải Bạc, 6 giải Đồng và 9 giải Khuyến khích).
UBND tỉnh tổ chức chương trình khen thưởng trao học bổng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh cho 199 học sinh, sinh viên, vận động viên và văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2013 với tổng số tiền lên tới hơn 800 triệu đồng. Trong đó có 50 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm học 2012 - 2013; 2 em đỗ thủ khoa vào các trường đại học, 78 học sinh thi đại học đạt 26 điểm trở lên; 36 học sinh đỗ thủ khoa vào các trường THPT năm học 2013-2014; 8 đề tài của 16 tác giả đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2013…
5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Cùng với các cấp, các ngành, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng ATGT năm 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”; chỉ đạo các đơn vị Công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, từng bước hình thành “Văn hóa giao thông” cho các tầng lớp nhân dân. 
Trong 8 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 37 người và bị thương 20 người (giảm 01 người chết và tăng 05 người bị thương so với 8 tháng đầu năm 2012); xảy ra 163 vụ phạm pháp hình sự với 240 đối tượng (giảm 38 vụ và tăng 3 đối tượng); phát hiện và xử lý 165 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 187 đối tượng (giảm 51 vụ, 59 đối tượng).
          5.6. Đời sống dân cư
Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và giá cả một số nhóm hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt tăng cao như: lương thực, thực phẩm, điện, nước, vật liệu xây dựng…vì vậy đời sống sinh hoạt của đông đảo tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn đã gặp một số khó khăn nhất định, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhìn chung đời sống dân cư trong tỉnh được đảm bảo tương đối ổn định và có phần cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và công tác giảm nghèotiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả.
Công tác bảo trợ xã hội thường xuyên được quan tâm tạo điều kiện cho các đối tượng khó khăn từng bước có cuộc sống ổn định hơn. Riêng trong dịp Tết Nguyên Đán 2013, các cấp, các ngành từ TW đến địa phương đã trợ cấp 43,3 tỷ đồng cùng với 1.513 tấn gạo cho các đối tượng chính sách góp phần để mọi người dân đều có một cái Tết đầy đủ và đầm ấm. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và các cháu thiếu nhi các trường mầm non ở một số địa phương trong tỉnh. Thăm, tặng quà cho 2.298 đối tượng chính sách, gia đình có công với Cách mạng, gia đình thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 66 năm ngày thương binh liệt sỹ với tổng giá trị thăm hỏi 1,1 tỷ đồng. Thăm, tặng quà cho 177 lão thành Cách mạng nhân ngày Quốc khánh 2/9 với tổng kinh phí 108 triệu đồng./.
CÁC BÀI KHÁC