Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁOKINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
 
Bước vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 nền kinh tế có nhiều khởi sắc, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã được giảm bớt khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nhất là tiếp cận với nguồn vốn vay đã có nhiều thuận lợi... Cùng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, tỉnh ta đã khắc phục những khó khăn, để đạt được những thành tựu KT-XH hết sức quan trọng. Dưới đây là những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu:  
I.    KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU  1.Tăng trưởng kinh tế
Tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 12.829 tỷ đồng, tăng 8,3 % so với 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) đạt 1.915,3  tỷ đồng, tăng 1,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt gần 5.169,9 tỷ đồng, tăng 10,5% (riêng công nghiệp đạt 3.463,4 tỷ đồng, tăng 12,8%); khu vực dịch vụ đạt 5.743,8 tỷ đồng, tăng 8,7%.
2. Cơ cấu kinh tế
Tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 (theo giá thực tế) ước tính đạt trên 18.184,5 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 2.427,3 tỷ đồng, chiếm 13,35% ; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 8.128,8 tỷ đồng chiếm 44,70%; khu vực dịch vụ đạt 7.628,5 tỷ đồng, chiếm 41,95%.
      3. Giá trị sản xuất
Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất toàn tỉnh đạt 37.837,4 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 24.417,8 tỷ đồng, tăng 18,9% (Trong đó riêng Công nghiệp đạt 16.064,3 tỷ đồng, tăng 27,9%); Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 4.381,6 tỷ đồng, tăng 2,1%; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 9.038,0 tỷ đồng, tăng 9,9%.
4. Sản lượng lương thực có hạt: 6 tháng đầu năm đạt gần 29,1 vạn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 57,6% so kế hoạch năm.
5. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 9.521,5 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 47,6% kế hoạch năm.
6. Giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt trên 491,8 triệu USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 59,3% so kế hoạch năm; Giá trị nhập khẩu đạt 302,3 triệu USD, tăng 52,1%, đạt 55,0% so kế hoạch năm.
7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.235,1 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước và đạt 48,8% kế hoạch năm.
8. Số lượt khách đến các điểm tham quan ước tính đạt trên 4.368,8 nghìn lượt khách, tăng 32,0% so với cùng kỳ năm trước và đạt 97,1% kế hoạch năm.  
       II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Trồng trọt:Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2015 đạt 64,3 nghìn ha, giảm 0,6% (-417,5 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 46,5 nghìn ha, tăng 0,5%; diện tích lúa đạt gần 41,7 nghìn ha, giảm 0,2% (-81,2 ha); diện tích ngô đạt trên 4,8 nghìn ha, tăng 7,3% (+326,9 ha).
Cây lúa vụ đông xuân: Nhìn chung, vụ đông xuân năm nay được gieo trồng trong khung thời vụ tốt, hơn nữa thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, tình hình sâu bệnh, chuột hại lúa ít ảnh hưởng do được phun trừ và đánh bắt kịp thời, bên cạnh đó là sự chăm sóc tốt của bà con nông dân nên năng suất lúa vụ đông xuân năm nay tiếp tục đạt cao. Theo đánh giá sơ bộ, ước tính năng suất lúa vụ đông xuân bình quân toàn tỉnh đạt 66,00 tạ/ha, tăng 0,3% (+0,2 tạ/ha); sản lượng lúa ước đạt 275,2 nghìn tấn, tăng 0,1% (+306 tấn) so với cùng vụ năm trước.
Cây ngô: 6 tháng đầu năm nay diện tích ngô đạt 4,8 nghìn ha, tăng 7,3% (+326,9 ha) so cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 32,72 tạ/ha, giảm 5,1% (-1,8 tạ/ha); sản lượng ước đạt trên 15,8 nghìn tấn, tăng 1,9% (+0,3 nghìn tấn).
Tính chung lại, sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 291 nghìn tấn, tăng 0,2% (+0,5 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước.
Cây rau đậu và cây công nghiệp: Diện tích cây rau đạt gần 8,4 nghìn ha, tăng 6,8% (+537,1 ha); diện tích cây đậu đạt 136,1 ha, giảm 1,6% (-2,2 ha). Sản lượng rau ước đạt 140,5 nghìn tấn, tăng 7,0% (+9,2 nghìn tấn); sản lượng đậu ước đạt 158,8 tấn, giảm 9,6% (-16,8 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây công nghiệp đạt gần 5,3 nghìn ha, giảm 23% (-1,5 nghìn ha). Trong đó diện tích lạc đạt gần 3,7 nghìn ha, giảm 8,3% (-330,2 ha); diện tích đỗ tương đạt 492.9 ha, giảm 70,8% (-1,2 nghìn ha); diện tích cói đạt 17 ha, giảm 19% (-4 ha). Sản lượng lạc ước đạt gần 7,9 nghìn tấn, giảm 11,1% (-984,3 tấn); sản lượng đậu tương ước đạt 648,9 nghìn tấn, giảm 67,4% (-1,3 nghìn tấn); sản lượng cói ước đạt gần 142,8 tấn, giảm 15,9% (-27 tấn) so với cùng vụ năm trước.
Diện tích cây lâu năm 6 tháng đầu năm ước đạt trên 6 nghìn ha, giảm 8% (-6 ha) so với 6 tháng đầu năm 2014, trong đó diện tích cây ăn quả giảm 0,2% (-11,1 ha). Tuy nhiên diện tích cho sản phẩm lại tăng nên sản lượng một số cây trồng vẫn đạt khá so với cùng kỳ như: Vải đạt gần 2,3 nghìn tấn, tăng 23,6% (+436,7 tấn); dứa đạt gần 27,5 nghìn tấn, tăng 4,4% (1,2 nghìn tấn); chuối đạt trên 9,4 nghìn tấn, tăng 1,9% (+173 tấn); mít đạt gần 0,7 nghìn tấn, tăng 3,1%... Bên cạnh đó, sản lượng một số cây lâu năm giảm như: Chè búp ước đạt 339,5 tấn, giảm 3,5%; xoài đạt 113,7 tấn, giảm 13,1%. Một số cây chưa cho sản phẩm nhưng diện tích thu hoạch giảm như cam 35ha, giảm 2,8%; nhãn 533,6 ha, giảm 3,7%; na 6334 ha, giảm 0,3%.
 Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi 6 tháng đầu năm nay có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng so với 6 tháng đầu năm 2014. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng có xu hướng tăng lên, mặt khác giá thức ăn chăn nuôi tương đối ổn định, giá thịt hơi cao hơn. Do vậy nhiều hộ chăn nuôi đã đầu tư tái đàn, nhất là các hộ có lợi thế từ nguồn thức ăn được tận dụng từ các hoạt động chế biến nông sản thực phẩm, các hộ nuôi công nghiệp có quy mô lớn tận dụng phụ phẩm để sử dụng như hầm biôgas, làm thức ăn nuôi cá... Theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/4/2015, đàn trâu ước đạt 14,3 nghìn con, tăng 0,5%; đàn bò ước đạt gần 29,1 nghìn con, tăng 2,1%; đàn lợn ước đạt 326,1 nghìn con, tăng 0,4%; đàn gia cầm ước đạt 3.287 nghìn con, tăng 3% so với cùng thời điểm năm trước.
Tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, không phát sinh dịch bệnh do thời tiết thuận lợi, bên cạnh đó được sự quan tâm sâu sát của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bằng việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, giám sát, quản lý việc giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn, khử trùng chuồng trại chăn nuôi....Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng được 16,6 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng; 192,4 nghìn liều vắc xin dịch tả lợn; 9,2 ngìn liều vắc xin tụ huyết trùng cho trâu bò; 2.089,8 nghìn liều vắc xin cúm gia cầm; 29,1 nghìn liều vắc xin dại chó; 24,8 nghìn liệu vắc xin tụ dấu, phó thương hàn lợn và cấp 4 nghìn lít hoá chất RTD-iodine cho các huyện, thành phố, thị xã phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi.
Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng 354,3 nghìn cây phân tán, chủ yếu là cây bóng mát, cây ăn quả được trồng ở các trường học, trụ sở làm việc, đường giao thông, các điểm thăm quan du lịch.... Cũng trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã khai thác được gần 4,6 nghìn m3 gỗ các loại và 26,9 nghìn Ste củi.
Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm không xảy ra cháy, chặt phá rừng trái phép cũng như buôn bán động vật quý hiếm.
Thuỷ sản:  Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt trên 8,8 nghìn ha, tăng 4,5% (+377 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 19,1 nghìn tấn, tăng 9,5% (+1,7 nghìn tấn); trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 15,8 nghìn tấn, tăng 10,7% (+1,5 nghìn tấn); sản lượng thuỷ sản khai thác đạt trên 3,3 nghìn tấn, tăng 3,8% (+123 tấn). Sản lượng cá đạt 11,4 nghìn tấn, tăng 2,3%; sản lượng tôm đạt 0,4 nghìn tấn, tăng 11,7%; sản lượng thuỷ sản khác đạt gần 7,3 nghìn tấn, tăng 22,9%.
Sản xuất thuỷ sản 6 tháng đầu năm chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh cải tiến và bán thâm canh, cơ sở hạ tầng vùng sản xuất còn hạn chế, sản xuất chủ yếu vẫn mang tính tự phát, manh mún, mô hình thâm canh chỉ ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên con nuôi từng bước được đa dạng hơn, ngoài những con nuôi truyền thống có hiệu quả kinh tế, ít đòi hỏi kỹ thuật, rủi ro thấp và có thị trường ổn định, một số con nuôi mới có giá trị đã được đưa vào sản xuất và cho hiệu quả kinh tế cao như cá lóc bông, cá trắm đen, cá chép lai...
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 6,2% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 18,58%; công nghiệp chế biến tăng 9,50%; công nghiệp sản xuất, PP điện giảm 22,53%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,88%. Tính chung lại IIP 5 tháng đầu năm tăng 15,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ tăng 37,76%; công nghiệp chế biến tăng 20,34%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm 27,41%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 8,64%.
Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ( theo giá so sánh 2010) ước đạt gần 16.064,3 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ đạt 142,6 tỷ đồng, tăng 23,6%; công nghiệp chế biến đạt 15.493,8 tỷ đồng, tăng 31,1%; Sản xuất phân phối điện, khí đốt đạt 0,4 tỷ đồng, giảm 34,5%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải đạt 68,6 tỷ đồng, giảm 15,7%.
Các sản phẩm đạt mức tăng khá trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước là: Đá các loại đạt 1.410,2 nghìn m3, tăng 36,0%; ngô ngọt đóng hộp đạt 1.379,9 tấn, gấp 2,4 lần; quần áo các loại đạt 23 triệu sản phẩm, tăng 13,5%; giày, dép vải đạt 11,4 triệu đôi, tăng 19,1%; phân đạm urê đạt 206,7 nghìn tấn, tăng 10,5%; xi măng đạt 3,4 triệu tấn, tăng 12,4%; modul camera đạt 18,7 triệu sản phẩm, gấp 3,0 lần; xe ô tô 4-12 chỗ đạt 1.410 chiếc, tăng 32%; nước máy đạt 5,7 triệu m3, tăng 5,1%; kính xây dựng đạt 37,2 nghìn tấn, tăng 3,2%; thép cán các loại đạt 106,6 nghìn tấn, tăng 2,9%...
Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút như: Mì ăn liền đạt 380 tấn giảm 29,4%; thức ăn gia súc đạt 6,1 nghìn tấn, giảm 42,3%; găng tay đạt 8,5 triệu cái, giảm 6,2%; gạch xây đạt 143 triệu viên, giảm 4,5%; linh kiện điện tử đạt 6,9 triệu sản phẩm, giảm 30,1%; kính máy ảnh đạt 1,8 triệu cái, giảm 5%; cần gạt nước ô tô đạt 5,4 triệu sản phẩm, giảm 27,9%; điện sản xuất đạt 278,9 triệu kwh, giảm 39,9%; clanhke đạt 1,8 triệu tấn, giảm 27,1% ...
 Một số ngành có chỉ số tồn kho tháng này tăng cao so với cùng tháng năm trước là: Sản xuất chế biến thực phẩm 421,04%; sản xuất trang phục 1.091,5%; sản xuất phân bón 508,20% ...
 Một số sản phẩm tồn kho chủ yếu đến cuối tháng 5/2015 là: Giầy dép 1.610 nghìn đôi, phân đạm 59,4 nghìn tấn, phân lân nung chảy 13 nghìn tấn, kinh nổi 34,9 nghìn tấn, xi măng 61,5 nghìn tấn, camera và linh kiện điện tử 2.816,3 nghìn cái, thép xây dựng 40,5 nghìn tấn.
3. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm nay ước đạt 9.521,5 tỷ đồng, giảm  2,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 47,6% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước đạt 691,9 tỷ đồng, giảm 50,6%; vốn tín dụng đạt 58,1 tỷ đồng, tăng 13,9%; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 878,2 tỷ đồng, tăng 30,4%; vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4.548,6 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; Vốn trong dân cư đạt 2.723,0 tỷ đồng, tăng 8,5%; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 353,7 tỷ đồng, giảm 33,6%.
Vốn đầu tư 6 tháng đầu năm nay tập trung chủ yếu ở một số công trình trọng điểm và công trình có khối lượng thực hiện lớn như: Dự án mua sắm máy móc, thiết bị của nhà máy sản xuất camera modun ước đạt 170 tỷ đồng; dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long, sông Đáy kết hợp giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 110 tỷ đồng; Dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với quốc lộ 1A ước đạt 107 tỷ đồng; Dự án đường ĐT 480 ước đạt 100 tỷ đồng; Dự án nâng cấp tuyến đường quốc lộ 10 ước đạt 60 tỷ đồng; Dự án lát sân, trồng cây xanh khu quảng trường Đinh Tiên Hoàng ước đạt 49 tỷ đồng; Dự án mưa sắm máy móc thiết bị nhà máy cán thép Kyoei ước đạt 46 tỷ đồng; Dự án đường tránh quốc lộ 1A thành phố Ninh Bình ước đạt 42 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn xã Yên Phú, Yên Mỹ ước đạt 41 tỷ đồng; Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm, mở rộng hệ thống tưới tiêu các xã phía đông trạm bơm Gia Viễn ước đạt 40 tỷ đồng; Dự án nâng cấp giao thông các xã Yên Hòa, Yên Thành, Yên Thắng giai đoạn 3 ước đạt 33 tỷ đồng.
Một số dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới như: công trình phòng khám đa khoa khu vực Ân Hòa; Công trình nhà dinh dưỡng trường mầm non Gia Phú; Công trình trạm y tế xã Ninh Giang; Công trình xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Ninh Thắng; Công trình phụ trợ UBND xã Hồi Ninh; các công trình xây dựng nhà văn hóa thôn xóm, đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương...
4. Thương mại, giá cả, dịch vụ
 4.1. Bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 9.196,2 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần: Kinh tế cá thể đạt 6.196,9 tỷ đồng tăng 18,7% (chiếm 67,3% tổng mức bán lẻ); Kinh tế tư nhân đạt 2.720,8 tỷ đồng, tăng 7,9%; Kinh tế Nhà nước đạt 278,3 tỷ đồng, giảm 16,7%; Kinh tế tập thể đạt 0,2 tỷ đồng, giảm 39%. Trong đó: Nhóm hàng lương thực thực phẩm 2.719,6 tỷ đồng, tăng 13,4%; nhóm hàng may mặc 924,6 tỷ đồng, tăng 14,7%; nhóm gỗ và VLXD 1.372,9 tỷ đồng, tăng 16,3%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 858,9 tỷ đồng, tăng 20,8%; nhóm vật phẩm, văn hoá, giáo dục 97,2 tỷ, tăng 47,2%.... Riêng 2 nhóm hàng có tổng mức bán lẻ giảm so với cùng kỳ năm trước là: Nhóm xăng dầu các loại giảm 1,8%; nhóm hàng hoá khác giảm 5,4%.
4.2. Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 6/2015 tăng 0,09% so với tháng trước, trong đó 6 nhóm có chỉ số giá tăng, cao nhất là nhóm giao thông tăng 2,85% do giá xăng được điều chỉnh tăng liên tiếp trong thời gian gần đây; tiếp đến là nhóm nhà ở, điện tước, chất đốt và VLXD tăng 1,22% do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện nước sinh hoạt tăng cao; nhóm may mặc, mũ nón giầy dép tăng 0,15%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14%; các nhóm có chỉ số tăng nhẹ là nhóm văn hoá giải trí và du lịch và nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng lần lượt là 0,05% và 0,01%. Các nhóm có chỉ số giảm gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,53%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 1,2%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác giảm 0,01%. Riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế vẫn giữ ổn định.
Tính chung lại, chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng năm nay tăng 0,1% so với tháng 12 năm trước. Trong đó các nhóm có chỉ số giá tăng là: Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,46%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,65%; nhóm nhà ở, điện nước chất đốt và VLXD tăng 2,35%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,16%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,31%. Các nhóm giảm gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,19% (lương thực giảm 6,11%; thực phẩm giảm 1,94%); nhóm giao thông giảm 2,56%; nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,05%; nhóm văn hoá giải trí và du lịch giảm 0,06%.
Chỉ số giá vàng tháng 6/2015 giảm 0,06% so với tháng trước và giảm 0,12% so với tháng 12 năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tháng này tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 0,73% so với tháng 12/2014.
 4.3. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
 Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt trên 491,8 triệu USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59,3% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt trên 94,8 triệu USD; xi măng, clanke đạt 132,9 triệu USD; linh kiện điện tử đạt trên 145,6 triệu USD; giầy dép khác đạt 81,4 triệu USD; túi nhựa đạt 2,5 triệu USD; cần gạt nước đạt 5,9 triệu USD; dứa dưa chuột đóng hộp 1,1 triệu USD.
 Một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đạt khá như: Nước dứa cô đặc 261,3 tấn, gấp hơn 2,2 lần; linh kiện điện tử 25,0 triệu sản phẩm, gấp hơn 4,6 lần; găng tay các loại 4,2 triệu đôi, tăng 10,2%;hàng thêu ren 159,9 nghìn chiếc, tăng 29,6%; túi nhựa 1,1 nghìn tấn, tăng 36,4; giầy dép khác 11,0 triệu đôi, tăng 10,4%. Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút như: Dứa, dưa chuột đóng hộp 1,3 nghìn tấn, giảm 21,3%; quần áo các loại 13,9 triệu chiếc, giảm 22,7%; cần gạt nước 4,1 triệu chiếc, giảm 42,0%; sản phẩm cói khác 4,5 nghìn sản phẩm, giảm 90,7%...
 Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt trên 302,2 triệu USD, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% kế hoạch năm. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện điện tử đạt 153,4 triệu USD; vải và phụ liệu may, da giầy đạt 81,5 triệu USD; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 24,5 triệu USD; gỗ đạt 15,3 triệu USD.
4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa
 Vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt trên 19,6 triệu tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải đường bộ đạt gần 10,3 triệu tấn, tăng 10,0%; vận tải đường sông đạt trên 8,8 triệu tấn, tăng 22,5%; vận tải đường biển trên 0,5 triệu tấngiảm 1,5%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 6 tháng ước đạt 2.484,6 triệu tấn.km, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 539,9 triệu tấn.km, tăng 7,7%; vận tải đường sông đạt 1.622,6 triệu tấn.km, tăng 14,5%; vận tải đường biển đạt 322,1 triệu tấn.km, giảm 3,6%. Doanh thu vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 1.800,7 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,6% kế hoạch năm.
Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm nay ước đạt trên 9,3 triệu lượt khách, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 575,2 triệu lượt khách.km, tăng 21,6% . Doanh thu vận tải hành khách 6 tháng ước đạt 321 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 60,1% kế hoạch năm.
 4.5. Du lịch
Skiện quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình tới du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương và Trung ương, xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch giới thiệu về du lịch Ninh Bình, tham gia quảng bá du lịch tại các Hội chợ trong nước và quốc tế, tổ chức các Hội thảo xúc tiến du lịch, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức du lịch cộng đồng cho người dân làm du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh….
Do đó hoạt động du lịch của tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt được những kết quả tương đốikhá: Lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch toàn tỉnh ước đạt trên 4.368,8 nghìn lượt, tăng 32,0% so với 6 tháng đầu năm 2014, đạt 97,1% kế hoạch năm; trong đó khách trong nước ước đạt 4.068,2 nghìn lượt, tăng 33,6%; khách quốc tế đạt trên 300,6 nghìn lượt, tăng 13,7%. Số ngày khách lưu trú ước đạt 274,1 nghìn ngày khách, tăng 11,5% (khách trong nước đạt 209,3 nghìn ngày khách, khách quốc tế đạt 64,9 nghìn ngày khách). Doanh thu du lịch 6 tháng 2015 ước đạt gần 959,3 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79,9% kế hoạch năm.
5. Một số vấn đề xã hội
5.1. Đời sống dân cư
            Tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2015 nhìn chung tương đối ổn định. Công tác giảm nghèo thường xuyên được quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt, giúp các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo đời sống, yên tâm phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững. Công tác chăm lo cho đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động cũng được chú trọng thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn... Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết cho 72 hộ được vay vốn từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (với mức cho vay cao nhất là 170 triệu đồng và mức thấp nhất là 50 triệu đồng); giải quyết, tạo việc làm cho 8.957 lao động, trong đó 215 lao động xuất khẩu.
            Về công tác an sinh xã hội: Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, các cấp, các ngành từ TW đến địa phương, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp, cá nhân đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình chính sách, những gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo viên mầm non ngoài biên chế và công chức có mức lương thấp từ 3,0 trở xuống với tổng kinh phí trên 60,5 tỷ đồng cùng với gần 200 tấn gạo. Đã xây mới 2 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng cho 2 đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng ở Đồng Phong, Nho Quan và chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Trường Sa ở Gia Hòa, Gia Viễn.
             5.2. Văn hoá thông tin
       Hoạt động văn hóa thông tin 6 tháng đầu năm diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung thiết thực từ tuyên truyền cổ động trực quan đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân mới Ất Mùi 2015; chào mừng Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư; lễ công bố Thành lập thành phố Tam Điệp .... với các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao đa dạng thu hút đông đảo nhân dân tham gia.                    Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Ninh Bình" "Cuộc thi sáng tác biểu trưng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An". Ban tổ chức đã chọn ra 2 tác phẩm đạt giải Nhất được sử dụng làm biểu trưng tỉnh Ninh Bình và biểu trưng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
 Trong 6 tháng đầu năm nhà hát chèo của tỉnh đã tổ chức thực hiện gần 100 buổi biễu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh đã thực hiện trên 460 buổi chiếu phim, phục vụ gần 52 nghìn lượt người xem, trong đó có 85 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào công giáo trong toàn tỉnh.
5.3. Thể dục thể thao
Phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Nhiều hoạt động thể thao được quan tâm tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ như: tổ chức các trò chơi dân gian (kéo co, cờ tướng, võ, vật dân tộc, đu tiên, chọi gà...); tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.
Nhiều giải thi đấu thể thao quần chúng được tổ chức: Giải Việt dã Tiền Phong - Cúp Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất năm 2015; Giải bóng bàn các câu lạc bộ Cúp liên đoàn - Công ty cổ phần Tân Liên Minh tỉnh Ninh Bình năm 2015; Giải cầu lông các câu lạc bộ cúp Phát thanh truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX năm 2015; Đại hội TDTT khối học sinh trung học; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức thi đấu giao hữu thể thao Công đòan cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng.
Tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam cúp Hoa Lư lần thứ 9 - năm 2015 (từ ngày 18/3 - 21/3/2015) tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Tham dự giải có 4 đội bóng chuyền nam hạng mạnh quốc gia. Kết quả: Đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình giành chức vô địch, xếp thứ 2 là đội Thể công - Binh đoàn.
Về thể thao thành tích cao: Các đoàn vận động viên thành tích cao của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong nước, giành được 44 huy chương các loại, gồm 10 HCV, 14 HCB và 20 HCĐ. Đội Bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình xếp thứ Nhì bảng B tại Vòng 1 giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV OIL năm 2015; xếp thứ Ba tại giải Bóng chuyền cúp Hùng Vương. Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy của Trung tâm TDTT tỉnh đã giành 01 HCV môn judo tại Sea games 28.
5.4. Y tế
Ngành y tế phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; tập trung giám sát dịch bệnh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất, chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy hiểm như: tiêu chảy cấp, dịch cúm A (H1N1, H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch bệnh Mers - Cov... Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương tổ chức tốt Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2015; trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh đã được bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2015.
Bệnh viện tim Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức khám hội chẩn và tư vấn bệnh lý tim mạch miễn phí cho hơn 200 trẻ em trong toàn tỉnh, đồng thời trao tặng 300 triệu đồng được trích từ quỹ “Vì một trái tim khỏe” của Bệnh viện cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ thực hiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho bệnh nhi nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2015.
Tính đến hết tháng 5 năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 73 ca mắc bệnh tay chân miệng, xảy ra 89 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, trong đó không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Công tác khám chữa bệnh: Tại các cơ sở y tế trong 4 tháng đầu năm đã khám bệnh cho 379 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 32,8 nghìn lượt; khám phụ khoa 57 nghìn lượt; khám thai 74,8 nghìn lượt; đặt vòng 1.529 ca; triệt sản nữ 5 ca.
Công tác phòng chống HIV/AIDS: phát hiện mới 71 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 25 trường hợp, 10 trường hợp tử vong do AIDS.
CÁC BÀI KHÁC