Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  

GIỚI THIỆU - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành Thống kê Ninh Bình sau khi thực hiện Thông tư số 108/TTg ngày 25/3/1957 và Nghị định 142/TTg ngày 8/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ.


            Thi hành chỉ thị số 10-CT/TW ngày 18/3/1957 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường lãnh đạo công tác thống kê. Ngày 25/3/1957, Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư số 108/TTg về việc thành lập Ban Thống kê xã, tiếp theo ngày 8/4/1957, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 142/TTg qui định lại tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan thống kê các cấp, các ngành.
 

            Theo đó, ngành Thống kê Ninh Bình được tổ chức theo mô hình: Cấp tỉnh có Chi cục Thống kê, cấp huyện, thị xã (dưới đây gọi tắt là huyện) có Phòng Thống kê, cấp xã có Ban Thống kê. Chi cục Thống kê tỉnh, Phòng Thống kê huyện và Ban Thống kê xã là cơ quan chuyên môn của UBHC địa phương, chịu sự lãnh đạo của UBHC cùng cấp, đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của cơ quan thống kê cấp trên.
          a- Về Chi cục Thống kê tỉnh.
            Giữa năm 1957, Tỉnh uỷ Ninh Bình cử đồng chí Lê Tu, Bí thư huyện uỷ Gia Viễn làm Chi Cục trưởng (và là Chi Cục trưởng đầu tiên) của Chi cục Thống kê Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Hào được bổ nhiệm giữ chức Chi Cục phó. Các đồng chí còn lại của Ban Thống kê Ninh Bình - tiền thân của Chi cục Thống kê lúc bấy giờ được giao phụ trách các bộ phận nghiệp vụ trong cơ quan Chi cục: Đồng chí Đinh Ngọc Lục phụ trách bộ phận Tổng hợp, đồng chí Nguyễn Khang (và tiếp sau là đồng chí Vũ Xuân Cảnh - cán bộ được bổ sung thêm về cơ quan Chi cục cuối năm 1957) phụ trách bộ phận thống kê Công nghiệp.
            Từ khi thành lập cơ quan Chi cục Thống kê tỉnh cho đến tháng 10/1957, cơ quan Chi cục tiếp tục được bổ sung thêm các đồng chí Hoàng Văn Tân học ở trường Kinh tế Tài chính TW (tiền thân của trường Đại học KTQD bây giờ) - được giao phụ trách bộ phận thống kê Thương nghiệp; đồng chí Lê Văn Doãn cán bộ cơ quan đấu tranh chống cưỡng ép di cư - được giao phụ trách bộ phận thống kê Văn xã; đồng chí Nguyễn Khắc Hài giáo viên tiểu học - được giao phụ trách bộ phận thống kê Nông nghiệp và một số đồng chí khác thuộc các đơn vị trong tỉnh. Lúc này cơ quan Chi cục Thống kê tỉnh có 12 cán bộ.
            Giữa năm 1959, đồng chí Lê Tu - Chi Cục trưởng được tỉnh điều động sang làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên; đồng chí Nguyễn Quý Khức, Uỷ viên Uỷ ban Kế hoạch tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chi Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Phúc trưởng phòng thuế vụ Ty Tài chính Ninh Bình được điều động về và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi Cục phó. Từ đó cho đến năm 1960, tổ chức bộ máy và cơ quan Chi Cục Thống kê được kiện toàn, củng cố thêm một bước đáng kể. Cơ quan Chi cục có 16 cán bộ và bố trí thành ba phòng nghiệp vụ, các đồng chí Đinh Ngọc Lục, Nguyễn Khắc Hài và Hoàng Văn Tân được đề bạt giữ chức vụ Phó phòng. Lúc này cơ cấu bộ máy tổ chức cơ quan thống kê cấp tỉnh đã khá hoàn chỉnh gồm:
            - Lãnh đạo Chi cục: Đồng chí Nguyễn Quí Khức - Chi Cục trưởng, các đồng chí Nguyễn Hào và Nguyễn Văn Phúc là Chi Cục phó.
            - Các phòng nghiệp vụ:
                + Phòng Tổng hợp : Do đồng chí Đinh Ngọc Lục phó phòng phụ trách, gồm các nghiệp vụ: Dân số, lao động, văn xã, hành chính quản trị, tổ chức, thi đua - khen thưởng, viết báo cáo tổng hợp và phụ trách trường nghiệp vụ.
                + Phòng Công Thương nghiệp: Do đồng chí Hoàng Văn Tân phó phòng phụ trách, gồm các nghiệp vụ: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, nội thương, ngoại thương, lương thực, phát hành sách, dược phẩm...
                + Phòng Nông nghiệp: Do đồng chí Nguyễn Khắc Hài phó phòng phụ trách, gồm các nghiệp vụ: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thống kê tình hình đời sống dân cư...
            Sau khi bộ máy tổ chức thống kê cấp tỉnh được hình thành và đi vào hoạt động, các đồng chí Nguyễn Hào, Đinh Ngọc Lục được cử theo học lớp đào tạo ngắn hạn do Cục Thống kê Trung ương mở tại Hà Nội (gọi là lớp thống kê Hàng Bồ). Sau đó tiếp tục cử cán bộ tham dự lớp đào tạo cán bộ thống kê ở làng Hoà Mục. Trên cơ sở nguồn cán bộ được đào tạo qua các lớp thống kê này, cơ quan thống kê cấp tỉnh mở trường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thống kê trong toàn ngành. Từ năm 1960 trở đi, tại cơ quan Chi cục Thống kê có một bộ phận làm công tác đào tạo và thành lập trường bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê sơ cấp cho cán bộ thống kê xã và các đơn vị cơ sở trong tỉnh với thời gian học tập trung từ 1 đến 3 tháng. Khoá học đầu tiên thời gian 3 tháng mở tại chùa Phúc Khánh xã Ninh Sơn huyện Gia Khánh do các đồng chí Đinh Ngọc Lục và Đỗ Thanh Hà phụ trách. Đồng chí Nguyễn Hào là Hiệu trưởng danh dự.
            Về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thống kê Ninh Bình trong giai đoạn này có những nội dung chủ yếu như sau:
            - Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý những tài liệu điều tra thống kê cơ bản về các ngành kinh tế quốc dân và văn hoá, xã hội ở địa phương, kiểm tra một cách có hệ thống tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước trong địa phương, cung cấp tài liệu cho Cục Thống kê Trung ương, UBHC và UBKH địa phương theo chế độ qui định.
            - Ngoài việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ điều tra và báo cáo thống kê do Cục Thống kê Trung ương qui định còn phải thực hiện nhiệm vụ điều tra và báo cáo thống kê phục vụ yêu cầu lãnh đạo địa phương.
            - Chỉ đạo các tổ chức thống kê thuộc các ngành nghiệp vụ có liên quan, tiến hành công tác điều tra thống kê, giúp đỡ các ngành, các cơ quan, các xí nghiệp, cải tiến công tác thống kê, lãnh đạo cơ quan thống kê cấp dưới kiểm tra việc thi hành chế độ công tác thống kê được Cục Thống kê Trung ương qui định.
            - Thẩm tra tính chính xác của những báo cáo thống kê của các ngành nghiệp vụ, có quyền bãi bỏ những báo cáo thống kê không chính xác.
          b- Về phòng Thống kê các huyện:
            Lúc ban đầu mới hình thành, mỗi Phòng Thống kê huyện tuyển chọn được từ 1 đến 2 cán bộ, đến năm 1960 số lượng cán bộ được tăng cường thêm nhưng cũng chỉ có từ 2-3 cán bộ mỗi phòng. Các đồng chí sau đây được giao phụ trách Phòng Thống kê các huyện:
            - Nho Quan: Các đồng chí Lê Văn Hoằng và Nguyễn Văn Huynh
            - Gia Viễn : Đồng chí Nguyễn Văn Minh
            - Gia Khánh : Đồng chí Nguyễn Tử Trừ
            - Yên Khánh : Đồng chí Lê Văn Sỹ (Cán bộ miền Nam tập kết)
            - Yên Mô : Đồng chí Lê Ngọc Tình ( Cán bộ miền Nam tập kết)
            - Kim Sơn : Các đồng chí Nguyễn Văn Trình và Hoàng Văn Quân.
            Về chức năng nhiệm vụ của Phòng Thống kê các huyện ở giai đoạn này có những nội dung chủ yếu sau:
            - Thực hiện công tác thống kê do cơ quan thống kê cấp trên đề ra, tổ chức một cách cụ thể công việc điều tra thống kê, gửi báo cáo và các tài liệu thống kê cho Chi cục Thống kê tỉnh theo chế độ qui định.
            - Sưu tầm, thu thập và chỉnh lý những tài liệu điều tra thống kê cơ bản về các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội trong địa phương (chủ yếu là các tài liệu về ngành Nông nghiệp), thông qua số liệu thống kê để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước của địa phương.
            - Lãnh đạo và kiểm tra công tác thống kê của Ban Thống kê xã, thẩm tra tính chính xác của những báo cáo thống kê cấp xã gửi lên.
          c- Về Ban Thống kê xã.
            Thực hiện Thông tư 108/TTg ngày 25/3/1957 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Thống kê xã, đến cuối năm 1957 hầu hết các xã trong tỉnh đều bố trí được Trưởng Ban Thống kê và Ban Thống kê xã đã đi vào hoạt động thực sự. Đến năm 1960, toàn tỉnh có 125 xã, thị trấn thành lập được Ban Thống kê, mỗi Ban Thống kê xã có từ 3-5 cán bộ. Trưởng hoặc Phó Ban Thống kê xã chuyên trách được hưởng 1 định xuất phụ cấp chi từ ngân sách xã.
            Về chức năng, nhiệm vụ của Ban Thống kê xã, theo qui định tại Thông tư 108/TTg thì Ban Thống kê xã có nhiệm vụ thực hiện các cuộc điều tra thống kê do cơ quan thống kê cấp trên giao cho, gửi các tài liệu điều tra thống kê (đã được UBHC xã duyệt) cho Phòng Thống kê huyện. Sưu tầm, thu thập và chỉnh lí các tài liệu thống kê cơ bản về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội trong xã, chủ yếu là về nông nghiệp, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước trong xã, cung cấp tài liệu điều tra thống kê cho UBHC xã.
          d- Về tổ chức thống kê các ngành nghiệp vụ.
            Thực hiện Nghị định 142/TTg ngày 8/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 1957 tổ chức thống kê các ngành nghiệp vụ ở Ninh Bình có 9 đơn vị và do các đồng chí sau đây phụ trách.
            - Ty Nông nghiệp - Đồng chí Hoàng Xuân Lương
            - Ty Lương thực - Đồng chí Phan Văn Phiên
            - Ty Ngoại thương - Đồng chí Hoàng Thị Lan
            - Ty Văn hoá - Đồng chí Lê Thị Tuyền
            - Ty Giáo dục - Đồng chí Nguyễn Tử Chấn
            - Công ty dược phẩm - Đồng chí Đinh Trọng Tấn
            - Ty Bưu điện - Đồng chí Bùi Đình Khâm
            - Công ty Hải sản - Đồng chí Lê Phước Anh
            - Nông trường quốc doanh Đồng giao - Đồng chí Nguyễn Văn Cung
            Tổ chức thống kê các ngành nghiệp vụ ngoài việc bảo đảm thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của ngành mình còn phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê đối với tổ chức thống kê Nhà nước.
        2.2- Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành Thống kê Ninh Bình trong giai đoạn 1961 - 1965
            Về tổ chức bộ máy của ngành Thống kê, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương lớn về phát triển công tác thống kê. Ngày 21/12/1960, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15/NQ-TVQH về việc tách Cục Thống kê TW ra khỏi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, thành lập Tổng cục Thống kê (TCTK) là cơ quan trực thuộc Chính phủ. Ngày 29/9/1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 131/CP qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của TCTK.
            Ở Ninh Bình, thực hiện Nghị định này, cơ quan Chi cục Thống kê đã bố trí lại các phòng nghiệp vụ tương ứng với các Vụ nghiệp vụ chuyên ngành của TCTK. Tổ chức thống kê huyện, xã cũng được tiếp tục kiện toàn và củng cố. Số cán bộ của cơ quan Chi cục Thống kê tỉnh lúc này có 25 người, gấp trên 2 lần so với lúc mới thành lập ngành, hầu hết đã qua đào tạo tại các trường lớp chính qui trước đó theo chương trình sơ cấp, trung cấp do Cục Thống kê TW mở hoặc chương trình đại học. (Phần lớn trong số cán bộ đó đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành Thống kê Ninh Bình và là nguồn cán bộ tăng cường, bổ sung cho các cơ quan sở, ban, ngành trong tỉnh và các tỉnh phía Nam sau này).
          a- Chi cục Thống kê tỉnh.
            Lãnh đạo Chi cục vẫn là 3 đồng chí : Nguyễn Quý Khức- Chi cục trưởng, Chi cục phó là các đồng chí Nguyễn Hào, Nguyễn Văn Phúc. Các phòng nghiệp vụ lúc này gồm có Phòng Thống kê Tổng hợp do đồng chí Đinh Ngọc Lục phó phòng phụ trách, Phòng Thống kê Nông lâm nghiệp do đồng chí Nguyễn Khắc Hài phó phòng phụ trách, Phòng Thống kê Công thương nghiệp do đồng chí Hoàng Văn Tân phó phòng phụ trách. Công tác tổ chức, đào tạo, hành chính văn thư trong giai đoạn này vẫn thuộc phòng Thống kê Tổng hợp đảm nhiệm.
        b- Tổ chức thống kê cấp huyện và xã.
            Thực hiện Nghị định 131/CP, giai đoạn này bộ phận làm công tác thống kê (có từ 2 đến 3 người) ở các huyện, thị xã nằm trong Phòng Kế hoạch. Tất cả các xã đều có trưởng hoặc phó Ban Thống kê xã chuyên trách, nhân viên của Ban Thống kê xã là các đồng chí làm thống kê tổng hợp của các HTX nông nghiệp.
          c- Tổ chức Thống kê các ngành nghiệp vụ.
            Đối với các ngành nghiệp vụ ở Ninh Bình, trong giai đoạn này, tổ chức thống kê vẫn thực hiện theo Nghị định số 142/TTg ngày 8/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các Ty, Ban ngành của tỉnh đều đã có tổ chức thống kê chuyên trách, các đơn vị kinh tế cơ sở đều bố trí cán bộ thống kê và nhân viên hạch toán nằm trong Phòng Kế hoạch hoặc Phòng Kế toán - Tài vụ với nhiệm vụ theo dõi, cập nhật, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu báo cáo, thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, định kỳ làm báo cáo phân tích kinh tế về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước, gửi báo cáo cho cơ quan thống kê chủ quản cấp trên và cơ quan thống kê Nhà nước.
            Về chức năng, nhiệm vụ của ngành Thống kê Ninh Bình từ tỉnh, huyện đến xã trong giai đoạn này chủ yếu vẫn theo những qui định như giai đoạn trước đó. Tuy nhiên có thêm một số điểm mới là tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và các cuộc điều tra thống kê, thống nhất quản lý các loại biểu mẫu thống kê, phương án điều tra thống kê, quản lý các số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội, bồi dưỡng cán bộ thống kê cho các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh. Chi cục Thống kê tỉnh là thành phần chủ yếu trong việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước của các đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh, lập biên bản, làm báo cáo tổng hợp trình UBHC tỉnh xét duyệt, công nhận.
        2.3- Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành Thống kê Ninh Bình giai đoạn 1966-1975.
          a- Về công tác tổ chức cán bộ.
            Nhìn chung, trong giai đoạn này, do những yêu cầu khách quan và chủ quan công tác tổ chức cán bộ của ngành Thống kê Ninh Bình có nhiều thay đổi lớn cả về khâu tổ chức, cả về khâu cán bộ, nhất là với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và từ khi thực hiện các Nghị định 72/CP, Quyết định 84/TTg của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 203/TCTK - TCCB của TCTK về tổ chức bộ máy cán bộ của hệ thống thống kê Nhà nước tại địa phương.
          a1- Cơ quan Chi cục Thống kê tỉnh.
            Lãnh đạo Chi cục: Đầu năm 1965, TCTK điều động đồng chí Nguyễn Hào, Chi Cục phó đi nhận công tác mới. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Chi cục phó do ốm đau phải đi điều trị dài hạn nên trên thực tế từ đầu năm 1965 đến đầu năm 1966 lãnh đạo Chi cục Thống kê Ninh Bình chỉ còn có đồng chí Chi cục trưởng Nguyễn Quý Khức điều hành công việc. Tháng 4/1966, tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Tân, phó Phòng Thống kê Công thương nghiệp cơ quan Chi cục giữ chức Chi cục phó. Tiếp đó đồng chí Nguyễn Văn Phúc được nghỉ hưu trí. Như vậy cho đến tháng 9/1973 lãnh đạo Chi cục có hai đồng chí. Tháng 9/1973, đồng chí Nguyễn Quý Khức, Chi cục trưởng đột ngột từ trần do bị tai nạn, đồng chí Hoàng Văn Tân được giao quyền Chi cục trưởng cho đến tháng 9/1974, tỉnh ra quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Ninh Bình, đồng thời bổ nhiệm đồng chí Bùi Khi, trưởng phòng nông nghiệp cơ quan Chi cục (từ 1964)  giữ chức vụ Chi cục phó. Đầu năm 1975, đồng chí Bùi Khi được TCTK điều động vào miền Nam công tác (Chi cục Thống kê tỉnh Nghĩa Bình nay là tỉnh Bình Định). Vì vậy, trên thực tế từ cuối  năm 1973 cho đến khi nhập tỉnh (tỉnh Hà Nam Ninh - tháng 3/1976) lãnh đạo Chi cục chủ yếu chỉ có đồng chí Hoàng Văn Tân điều hành công việc.
            Về các phòng nghiệp vụ trong cơ quan Chi cục: Để đảm bảo bộ máy gọn nhẹ trong điều kiện thời chiến, năm 1965, thực hiện chỉ thị 122/TTg ngày 2/10/1965 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thống kê trong tình hình mới và từ chủ trương chung của tỉnh là ở các Ty, ban ngành cấp tỉnh bỏ cấp phòng chuyển sang thành lập các tổ công tác. Lúc này cơ quan Chi cục có các tổ công tác là: Tổ Tổng hợp do đồng chí Đinh Ngọc Lục làm tổ trưởng, tổ Nông nghiệp do đồng chí Bùi Khi làm tổ trưởng thay đồng chí Nguyễn Khắc Hài được điều chuyển sang trường trung học Tài chính Kỳ Vỹ (Ninh Nhất - Gia Khánh), tổ Công thương nghiệp do đồng chí Hoàng Văn Tân là tổ trưởng. Khi đồng chí Tân là Chi cục phó thì Chi cục giao đồng chí Trương Tất Trí làm tổ trưởng. Từ đầu năm 1970 trở đi, do yêu cầu và thực tiễn công tác phát triển, các phòng trong cơ quan Chi cục được thành lập trở lại, từ 3 phòng (sau là các tổ công tác) trước đây dần hình thành 6 phòng, gồm:
                - Phòng Tổng hợp cân đối do đồng chí Đinh Ngọc Lục phó phòng phụ trách. Từ năm 1973 đồng chí Lục chuyển sang biệt phái làm việc tại Ty Nông nghiệp, Chi cục bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thanh Hà làm trưởng phòng phụ trách.
                - Phòng Nông nghiệp do đồng chí Bùi Khi trưởng phòng phụ trách. Từ đầu năm 1975 đồng chí Bùi Khi là Chi cục phó, Chi cục bổ nhiệm đồng chí Hồ Chí Linh làm phó phòng phụ trách.
                - Phòng Công nghiệp do đồng chí Vũ Đình Kiếm trưởng phòng phụ trách. Năm 1974 đồng chí Kiếm được điều động xuống làm trưởng phòng Thống kê thị xã Ninh Bình, Chi cục bổ nhiệm đồng chí Trịnh Công Khanh làm trưởng phòng phụ trách.
                - Phòng Thương nghiệp do đồng chí Trương Tất Trí trưởng phòng phụ trách.
                - Phòng Tổ chức Hành chính - Máy tính do đồng chí Phạm Bá Hạp trưởng phòng phụ trách.
            Ngoài ra còn có bộ phận phụ trách huấn luyện, đào tạo trực thuộc lãnh đạo Chi cục. Đầu năm 1971, bộ phận máy tính được tách khỏi phòng Tổ chức - Hành chính - Máy tính, bổ sung thêm công nhân sử dụng và sửa chữa máy tính và thành lập Phòng Kỹ thuật tính toán (sau này là phòng Máy tính) thuộc cơ quan Chi cục, đồng chí Nguyễn Thế Lữ được bổ nhiệm là phó phòng phụ trách.
            Lực lượng cán bộ cơ quan Chi cục từ năm 1965 trở đi và nhất là từ cuối những năm của thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 liên tục nhập ngũ, ra chiến trường và được điều động, chuyển công tác sang đơn vị khác nhiều hơn số cán bộ được bổ sung. Từ năm 1970 trở đi, cơ quan Chi cục dần được bổ sung thêm cán bộ từ trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch Hà Nội (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân) và trường cán bộ Thống kê Trung ương (nay là trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh), chất lượng cán bộ cũng dần được tăng cường đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ tăng lên trong giai đoạn này. Cuối năm 1973 đầu 1974, tình hình cách mạng miền Nam phát triển có lợi cho ta. Do yêu cầu chi viện cho miền Nam, Tổng cục Thống kê điều động 6 cán bộ của ngành Thống kê Ninh Bình (4 cán bộ văn phòng Chi cục, 2 cán bộ thống kê huyện) vào miền Nam công tác.