Hôm nay, thứ 7 02/12/2023
Tìm kiếm:  


Những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

(Thanh tra) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021và được Chủ tịch nước công bố theo Lệnh công bố số 03/2021/L-CTN ngày 25/11/202, có hiệu thi hành từ ngày 1/1/2022.

https://thanhtra.com.vn/phap-luat/tuyen-truyen-phap-luat/nhung-noi-dung-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-va-phu-luc-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-cua-luat-thong-ke-201496.html
286357

22
110
286357