Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

SỐ LIỆU NIÊN GIÁM THỐNG KÊ - THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ, DU LỊCH


   Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên thị tr-ờng toàn tỉnh tháng 5/2009 -ớc đạt 621,8 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng 

tháng năm tr-ớc.  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị tr-ờng toàn tỉnh 5 tháng đầu năm nay -ớc đạt gần 3.129,4  tỷ đồng,  tăng 31,2%  so với  cùng kỳ năm  tr-ớc. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ:  
 
 + Kinh tế cá thể đạt 2.154 tỷ đồng, tăng 37,6% (chiếm 68,8%); kinh tế t-  nhân  đạt 628,6  tỷ đồng,  tăng 31,9%  (chiếm 20,1%);  kinh  tế Nhà  n-ớc  đạt 
346,1 tỷ đồng, tăng 1,2%; kinh tế tập thể đạt 0,6 tỷ đồng, giảm  67,7%.  
  
+ Ngành th-ơng nghiệp đạt 2.567,8 tỷ đồng, tăng 24,6% (chiếm 82%); 
khách sạn nhà hàng đạt 399,8 tỷ đồng, tăng 87,4%; dịch vụ, du lịch đạt 161,7 tỷ 
đồng, tăng 44,2%.  
  
  Giá tiêu dùng: Chỉ số giá  tiêu dùng tháng 5/2009 toàn tỉnh giảm 0,33% so với  tháng  tr-ớc  và  thấp  hơn  cùng  chỉ  tiêu  này năm  tr-ớc  4,05%  (chỉ  số  giá tháng 5/2008  tăng 3,72%); đặc biệt nhóm  l-ơng  thực,  thực  phẩm năm  tr-ớc tăng  cao  thì  năm  nay  lại  giảm  (l-ơng  thực  giảm  2,1%;  thực  phẩm  giảm 0,86%). Trong 10 nhóm hàng hoá  thì có 3 nhóm  tăng giá  là giao  thông, b-u chính viễn thông tăng 1,74 %; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,4%; đồ uống và  thuốc  lá  tăng 0,34%;  hai  nhóm giảm  giá  là  hàng  ăn  và  dịch  vụ  ăn  uống giảm 1,01%; nhà ở, điện, n-ớc, chất đốt và VLXD giảm 0,2%; các nhóm hàng hoá khác còn lại  giữ ổn định.   
 
 
Tính  chung  lại  5  tháng  năm  nay  chỉ  số  giá  tiêu  dùng  toàn  tỉnh  giảm 0,06%  so  với  tháng 12 năm  tr-ớc và  thấp hơn  so  với mức  tăng  chỉ  số giá 5 tháng năm tr-ớc tới 15,66% (chỉ số giá 5 tháng 2008 tăng 15,60%). Trong đó: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 5 tháng năm 2008 tăng tới 22,31% thì năm nay giảm 0,09%; nhà ở, điện, n-ớc, chất đốt và VLXD năm tr-ớc tăng 21,81% năm  nay  chỉ  tăng 0,73%;  giao  thông,  b-u  chính  viễn  thông  năm  tr-ớc  tăng 
14,22% năm nay đã giảm 3,84% . . . Trong 10 nhóm hàng hoá có 4 nhóm tăng giá là: Nhà ở, điện, n-ớc, chất đốt  và VLXD;  thiết bị và đồ dùng gia đình;  văn hoá  và giải  trí; đồ uống  và thuốc lá. Có 3 nhóm giữ ổn định là thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục; hàng hoá và  dịch  vụ  khác  và  3  nhóm  giảm  giá  là  hàng  ăn  và  dịch  vụ  ăn  uống;  giao thông, b-u chính viễn thông; may mặc, mũ nón dầy dép. 

321619

108
94
321619