Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

SỐ LIỆU CHUYÊN ĐỀ - CHỈ SỐ SX CÔNG NGHIỆP (IIP)


Theo Tổng cục Thống kê, phương pháp đánh giá tốc độ tăng trưởng bằng chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp hiện không còn thích hợp và thiếu chính xác trong nền kinh tế thị trường. Theo nguyên tắc, bảng giá cố định phải được thay đổi 5 năm một lần nhưng đến nay, bảng giá cố định đã tồn tại trên 14 năm mà chưa có điều kiện thay đổi.

Đặc biệt, phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay không đảm bảo tính so sánh quốc tế do không còn quốc gia nào tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định.

Từ năm 2009, Tổng cục Thống kê sẽ công bố cả hai chỉ tiêu “giá trị sản xuất công nghiệp” theo giá cố định và chỉ tiêu “chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp” theo phương pháp mới; trong đó chỉ tiêu cũ là chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu mới là chỉ tiêu tham khảo./.

321618

107
94
321618