Hôm nay, chủ nhật 29/01/2023
Tìm kiếm:  Năm 2023 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức khi lạm phát kéo dài, lãi suất tăng, thị trường việc làm suy yếu và những bất ổn về chính trị… Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua; các cấp, các ngành, các đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, 243792

16
52
243792