Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

PHƯƠNG ÁN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA - HẰNG NĂM


NĂM 2019

1.PA điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020-2025

 

NĂM 2020

1.Quyết điịnh điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020

2.PA điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020

 

NĂM 2021

1.PA khảo sát mức sống dân cư năm 2021

2.QĐ về việc điều chỉnh PA khảo sát mức sống dân cư năm 2021

3.PA điều tra lao động việc làm năm 2021

4.PA điều tra Biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2021

5.QĐ số 307/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 

NĂM 2022

1.QĐ ban hành PA điều tra chăn nuôi năm 

2.QĐ ban hành PA điều tra năng suất, sản lượng cây hằng năm

3.QĐ ban hành PA điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu.

4.QĐ ban hành PA điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa

5.QĐ ban hanh PA điều tra hoạt động vận tải, kho bãi

6.QĐ ban hành PA điều tra TTTT các chỉ tiêu GTSX và GTTT các đơn vị SN và tổ chức vô vị lợi năm 2022

7.QĐ ban hành PA điều tra giá sản xuất dịch vụ

8.QĐ ban hành PA điều tra giá sản xuất công nghiệp

9.QĐ ban hành PA điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2022

10.QĐ ban hành PA điều tra lao động việc làm năm 2022

11.QĐ ban hành PA Khảo sát mức sống dân cư năm 2022

12.QĐ ban hành PA hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch 2022

13.QĐ điều chỉnh PA điều tra ngành công nghiệp

14.QĐ ban hành PA điều tra doanh nghiệp năm 2022

15.QĐ ban hành PA điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2022

16.QĐ ban hành PA điều tra dịch vụ lưu trú,ăn uống,du lịch và dịch vụ khác

17.QĐ về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối IO và tính chí phí trung gian năm 2021

18.QĐ ban hành PA điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022

 

NĂM 2023

1.Quyết định số 269 về việc ban hành PA điều tra họat động xây dựng

 2.Quyết định số 270 về việc ban hành PA điều tra doanh nghiệp năm 2023

 3.Quyết định số 271 về việc ban hành PA điều tra vốn đầu tư thực hiện

 4.Quyết định số 272 về việc ban hành PA điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ

 5.Quyết định số 273 về việc ban hành PA Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023

 6.Quyết định số 274 về việc ban hành PA điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp

 7.Quyết định số 275 về việc ban hành PA điều tra lao động và việc làm năm 2023

 8.Quyết định số 276 về việc ban hành PA điều tra BĐ dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2023

 9.Quyết định số 314 về việc ban hành PA điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023

10.Quyết định số 317 về việc ban hành PA điều tra người khuyết tật năm 2023

11.Quyết định số 313 ban hành PA điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam

 

NĂM 2024

 1.QĐ ban hành PA điều tra, TTTT về thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

 2.QĐ ban hành PA điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

 3.QĐ ban hành PA điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2024

 4.QĐ ban hành PA khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024

 5.QĐ ban hành PA điều tra doanh nghiệp năm 2024

 6.QĐ sửa đổi, bổ sung phụ lục PA điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ

 7.QĐ sửa đổi phụ lục PA điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

 8.QĐ ban hành PA điều tra lao động và việc làm

321619

108
94
321619