Hôm nay, thứ 3 13/02/2024
Tìm kiếm:  

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua, các cấp, các ngành, các đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

 

 Infographics tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2024

303010

63
504
303010