Hôm nay, chủ nhật 26/03/2023
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ - HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 1.Ban tổ chức Tỉnh ủy
 2.Bảo hiểm xã hội tỉnh

 3.Các đơn vị tương đương sở, ban quản lý dự án (báo cáo vốn đầu tư)

 4.Công an tỉnh

 5.Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố

 6.Kho bạc Nhà nước tỉnh

   +Thông tư 82/2017/TT-BTC

   +Hệ thống biểu mẫu theo Thông tư 82/2017/TT-BTC

 7.Phòng tài chính, BQL các dự án các huyện, thành phố

 8.Sở Công thương

 9.Sở Du lịch

10.Sở giao dịch,chi nhánh Ngân hàng phát triển

11.Sở Giáo dục và Đào tạo

12.Sở khoa học và công nghệ

13.Sở Nội vụ

14.Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

15.Sở Tài chính

16.Sở Tài nguyên và môi trường

17.Sở Tư pháp

18.Sở Thông tin và Truyền thông

19.Sở Văn hóa và Thể thao

20.Sở Xây dựng

21.Sở y tế

22.Toàn án nhân dân tỉnh

23.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

249353

58
131
249353