Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ - HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH,HUYỆN,XÃ


A.Quyết định 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 Phụ lục I: Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

 Phụ lục II: Hệ thống chỉ tiêu cấp Huyện

 

 Phụ lục I

 Phụ lục II

 Phụ lục III

 Phụ lục IV

 1.Sở tài nguyên và Môi trường

 2.Sở Khoa học và Công nghệ

 3.Sở Giáo dục và Đào tạo

 4.Sở Thông tin và Truyền thông

 5.Sở Y tế

 6.Sở Du lịch

 7.Sở Nội vụ

 8.Sở Tư pháp

 9.Công an tỉnh

 10.Viện kiểm sát

 11.Tòa án nhân dân

 12.Ban tổ chức Tỉnh ủy

 13.Sở Tài chính

 14.Ngân hàng Nhà nước

 15.Bảo hiểm xã hội

 16.Sở Công thương

 17.Sở Xây dựng

 18.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 19.Sở Kế hoạch và Đầu tư

 20.Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội

 21.Ngân hàng phát triển khu vực Hà Nam Ninh

 22.Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất

 23.Các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh

 
 

321627

116
94
321627