Hôm nay, thứ 4 29/06/2022
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ


 Luật Thống kê 89/2015

1.Luật Thống kê 2021 (sửa đổi)

2. Tài liệu tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

3.Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững | Thời báo Tài chính Việt Nam (thoibaotaichinhvietnam.vn)

4.Video Các đại biểu thảo luận tại  Tổ về một số điều của Luật Thống kê

5.Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế - xã hộihttps://bnews.vn/sua-doi-bo-sung-luat-thong-ke-dam-bao-thong-tin-day-du-kip-thoi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi/220375.html

6.Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra thống kêhttps://thoibaotaichinhvietnam.vn/ung-dung-toi-da-cong-nghe-thong-tin-trong-dieu-tra-thong-ke-95076.html

 7.Điều chỉnh Luật Thống kê để kịp thời phản ánh bối cảnh mới  https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Dieu-chinh-Luat-Thong-ke-de-kip-thoi-phan-anh-boi-canh-moi/452567.vgp

 8.Luật Thống kế sửa đổi mang lại độ tin cậy cao hơn, chính xác hơn, cập nhật hơn https://baodautu.vn/luat-thong-ke-sua-doi-mang-lai-do-tin-cay-cao-hon-chinh-xac-hon-cap-nhat-hon-d155225.html

9.Sửa Luật Thống kê để thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thờihttps://thoibaonganhang.vn/sua-luat-thong-ke-de-thu-thap-cung-cap-thong-tin-day-du-kip-thoi-121367.html

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI KHÁC


212508

34
62
212508