Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Tập huấn nghiệp vụ điều tra xây dựng 2012

Ngày 02 tháng 02 năm 2012, Cục Thống kê Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra hàng quý, năm về kết quả sản xuất của ngành xây dựng  theo Quyết định số 17/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho toàn bộ lực lượng điều tra viên, giám sát viên. Thông tin thu thập được nhằm đánh giá tình hình cơ bản về hoạt động xây dựng, công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm của xã, phường, thị trấn và hoạt động xây dựng của hộ gia đình qua đó phục vụ tính toán một số chỉ tiêu phản ánh kết quả của ngành xây dựng phục vụ công tác quản lý của cơ quan Nhà nước cũng như lập báo cáo chính thức năm về thống kê Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, tiến hành thu tập thông tin về kết quả đầu tư xây dựng, công trình, hành mục công trình hoàn thành trong năm tại 96 xã, phường, thị trấn và thu thập thông tin toàn bộ các hộ gia đình có xây dựng trong năm 2011 tại 105 địa bàn điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian điều tra được thực hiện trong tháng 2 năm 2012.
321618

107
94
321618