Hôm nay, chủ nhật 26/03/2023
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ - VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG


1.Luật phòng,chống tham nhũng

2.Nghị định qui định một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

3.Thông tư qui định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng,chống tham nhũng

4.Quyết định về ban hành qui chế phối hợp thực hiện công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

5.Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng.Công ước của Liên hợp quốc về phòng,chống tham nhũng trong CB,CC,VC và nhân dân từ năm 2012-2016

6.Công văn 862 hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng năm 2014

7.Công văn 863 về kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng,công ước của Liên hợp quốc về phòng,chống tham nhũng trong CB,CC,VC và nhân dân" năm 2014


8.Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nărn 2022 cua Tổng cục Thống kê.  

249352

57
131
249352