Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ - VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG


1.Luật phòng,chống tham nhũng

2.Nghị định qui định một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

3.Thông tư qui định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng,chống tham nhũng

4.Quyết định về ban hành qui chế phối hợp thực hiện công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

5.Nghị định 130 Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vị, có quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

6.Công văn 862 hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng năm 2014

7.Hướng dẫn 25-HD-BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

8.Nghị quyết số 168 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

9.Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nărn 2022 cua Tổng cục Thống kê.  

10.Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Cục Thống kê Ninh Bình năm 2024

11.Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Cục Thống kê Ninh Bình

321623

112
94
321623