Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu tháng đầu năm 2024

  

 Sáu tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phục hồi kinh tế diễn ra chậm, chưa vững chắc. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình chính trị thế giới diễn biến căng thẳng, khó lường, bên cạnh áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh sẽ tác động đến xu hướng phục hồi của doanh nghiệp. Trong nước, vẫn còn các doanh nghiệp và người tiêu dùng phải đối mặt với áp lực từ sự suy giảm trong sản xuất và tiêu thụ.

Trên địa bàn tỉnh, các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp đà phục hồi nhưng cũng gặp không ít khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước… Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, tiếp tục tập trung cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất công nghiệp. Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa - xã hội, sự kiện quan trọng góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ. Hướng dẫn đôn đốc phát triển sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Dưới đây là một số kết quả đã đạt được:

1. Các chỉ tiêu tổng hợp[1]

1.1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 26.838,9 tỷ đồng, tăng 8,19 % so với 6 tháng đầu năm 2023, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 06/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) đạt 2.617,5 tỷ đồng, tăng 2,75% đóng góp 0,28 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP của toàn nền kinh tế; khu vực II (Công nghiệp - xây dựng) đạt 9.251,4 tỷ đồng, tăng 10,45% đóng góp 3,53 điểm phần trăm (riêng công nghiệp ước đạt 7.205,9 tỷ đồng, tăng 11,02% đóng góp 2,88 điểm phần trăm); khu vực III (Dịch vụ) đạt 10.456,0 tỷ đồng, tăng 9,43% đóng góp 3,63 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4.514,0 tỷ đồng, tăng 4,31% đóng góp 0,75 điểm phần trăm.

 1.2. Cơ cấu kinh tế

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá hiện hành) ước tính đạt 45.955,1 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.511,7 tỷ đồng, chiếm 9,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 15.718,2 tỷ đồng chiếm 34,2%; khu vực dịch vụ đạt 18.779,2 tỷ đồng, chiếm 40,9%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) đạt 6.946,0 tỷ đồng, chiếm 15,1%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trong 6 tháng đầu năm 2024, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; dịch bệnh trong chăn nuôi cơ bản được kiểm soát, chăn nuôi lợn tiếp tục đà phục hồi. Công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tiếp tục được quan tâm; sản xuất thủy sản phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra.

2.1. Nông nghiệp

Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành thu hoạch cây trồng vụ Đông, tiếp tục thu hoạch lúa và cây màu vụ Xuân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2024 và tăng cường dự báo, giám sát, chủ động các biện pháp kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

2.1.1. Trồng trọt

Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2024 ước đạt 54,3 nghìn ha, giảm 0,7% (- 0,4 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt đạt 42,7 nghìn ha, giảm 0,2%  (- 0,08 nghìn ha); riêng diện tích lúa đạt 39,5 nghìn ha, giảm 0,2% (- 0,08 nghìn ha), vượt 1,4% so với kế hoạch gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2024.

Cây lúa: Ước tính năng suất lúa vụ Đông Xuân năm 2024 bình quân toàn tỉnh đạt 66,84 tạ/ha, tăng 0,1% so với cùng vụ năm trước; sản lượng lúa ước đạt 264,4 nghìn tấn, giảm 0,1% (- 0,4 nghìn tấn).

Cây ngô: 6 tháng đầu năm nay, diện tích ngô đạt 3,1 nghìn ha, tăng 0,1%  (+ 3,0 ha) so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 40,1 tạ/ha, tăng 2,6%    (+ 1,0 tạ/ha); sản lượng ước đạt 12,5 nghìn tấn, tăng 2,6% (+ 0,3 nghìn tấn).

Tính chung lại, sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 276,8 nghìn tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Cây rau, đậu và cây công nghiệp: Diện tích cây rau đạt 7,0 nghìn ha, giảm 2,9% (- 0,2 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 208,4 tạ/ha, giảm 0,7% (- 1,4 tạ/ha); sản lượng ước đạt 145,5 nghìn tấn, giảm 3,5% (- 5,3 nghìn tấn). Diện tích cây đậu đạt 119 ha, tăng 17,8% (+ 0,02 nghìn ha); năng suất ước đạt 15,9 tạ/ha, tăng 0,6% (+ 0,1 tạ/ha); sản lượng ước đạt 0,2 nghìn tấn, tăng 19,5% (+ 0,03 nghìn tấn). Diện tích cây công nghiệp đạt 2,0 nghìn ha, giảm 6,7% (- 0,1 nghìn ha), trong đó diện tích lạc đạt 1,8 nghìn ha, giảm 8,0% (- 0,2 nghìn ha); sản lượng lạc ước đạt 5,6 nghìn tấn, giảm 5,0% (- 0,3 nghìn tấn)...

Tính đến ngày 19/6/2024, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Công tác làm đất và gieo cấy vụ mùa cũng được triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã làm đất lần 1 được 8,9 nghìn ha; làm đất lần 2 được 2,1 nghìn ha; diện tích mạ đã gieo mạ 54,5 ha; diện tích lúa đã cấy 832 ha  tập trung ở huyện Nho Quan 622 ha, Yên Mô 210 ha.

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7,6 nghìn ha, tăng 0,4% (+ 0,03 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích cây ăn quả ước đạt 6,9 nghìn ha, tăng 0,5% (chủ yếu tăng ở diện tích cây dứa và cây chuối). Ước tính sản lượng cây ăn quả thu hoạch trong 6 tháng đầu năm đạt trên 59,0 nghìn tấn, tăng 0,8% (+ 0,5 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng một số cây ăn quả đạt khá như: Dứa ước đạt 41,8 nghìn tấn, tăng 0,3%, chiếm 70,8% tổng sản lượng cây ăn quả của tỉnh; chuối ước đạt 11,6 nghìn tấn, tăng 2,0%...

2.1.2. Chăn nuôi

Sáu tháng đầu năm 2024, các địa phương kiểm soát dịch bệnh khá tốt, giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm, hoạt động chăn nuôi tiếp tục phát triển; đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng thời điểm năm trước.

Tại thời điểm báo cáo, tổng đàn trâu, bò ước đạt 48,4 nghìn con, tăng 0,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó: Đàn trâu ước đạt 12,9 nghìn con, tăng 0,6%; đàn bò ước đạt 35,5 nghìn con, tăng 0,2%; đàn lợn ước đạt 286,2 nghìn con, tăng 2,4% (+ 6,8 nghìn con); đàn gia cầm ước đạt 6,5 triệu con, tăng 2,9% (+ 0,2 triệu con); sản lượng trứng đạt 89,7 triệu quả, tăng 4,1% (+ 3,5 triệu quả).

Tình hình dịch bệnh: Trong 6 tháng đầu năm, đàn trâu, bò phát triển bình thường không có dịch bệnh xảy ra. Bệnh cúm gia cầm xuất hiện rải rác nhưng đã được xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ chăn nuôi yên tâm đầu tư phát triển đàn vật nuôi.

Dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát tốt không để tái phát trên diện rộng. Tính đến ngày 21/6/2024, toàn tỉnh còn 6 xã/4 huyện, thành phố có ổ dịch chưa qua 21 ngày, gồm thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, và huyện Gia Viễn. Số lợn tiêu hủy từ đầu năm đến 21/6/2024 là 712 con, trọng lượng tiêu hủy là 38,8 tấn. So với cùng kỳ năm 2023, số xã có dịch giảm 73%, tổng số lợn phải tiêu huỷ giảm 87%, khối lượng tiêu huỷ giảm 84%.

Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như thực hiện vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng,… nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và tái bùng phát trở lại.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 35,0 nghìn tấn, tăng 4,7% (+ 1,6 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 23,6 nghìn tấn, tăng 5,0% (+ 1,1 nghìn tấn); sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 8,1 nghìn tấn, tăng 4,6% (+ 0,4 nghìn tấn).

2.2. Lâm nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào công tác trồng rừng, trồng cây lâm nghiệp phân tán, chăm sóc và bảo vệ rừng, đồng thời duy trì các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Ước tính diện tích rừng trồng mới tập trung 6 tháng đầu năm 2024 đạt 107 ha, tăng 1,9% (+ 2,0 ha); sản lượng gỗ khai thác ước đạt 12,6 nghìn m3, tăng 2,1% (+ 0,3 nghìn m3); sản lượng củi ước đạt 11,5 nghìn ste, tăng 0,7% (+ 0,1 nghìn ste). Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong 6 tháng đầu năm ước đạt 435,4 nghìn cây, tăng 3,1% (+ 13,1 nghìn cây) so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ lấn chiếm rừng trái pháp luật với tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 0,08 ha.

2.3. Thuỷ sản

Sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung phát triển các đối tượng nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái và nuôi theo hướng tuần hoàn, an toàn, ứng dụng công nghệ cao; tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường. Thời tiết tương đối thuận lợi, không có dịch bệnh xảy ra nên các loại thủy sản phát triển tốt. Tại vùng nước lợ huyện Kim Sơn tiếp tục phát triển diện tích nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh thích ứng với thời tiết khí hậu vùng ven biển để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 34,8 nghìn tấn, tăng 5,2% (+ 1,7 nghìn tấn) và đạt 49,2% kế hoạch năm 2024, bao gồm: Sản lượng cá ước đạt 18,6 nghìn tấn, tăng 5,0% (+ 0,9 nghìn tấn); tôm ước đạt 1,1 nghìn tấn, tăng 14,6% (+ 0,1 nghìn tấn), thủy sản khác ước đạt 15,1 nghìn tấn, tăng 4,7% (+ 0,7 nghìn tấn). Sản lượng tôm tăng cao so với cùng kỳ năm trước một mặt do việc áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh hiệu quả, mặt khác do việc phát triển nuôi tôm càng xanh ở huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp bước đầu thu hút được nhiều hộ tham gia, diện tích nuôi được mở rộng.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 31,3 nghìn tấn, tăng 5,1% (+ 1,5  nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng ngao đạt gần 13,0 nghìn tấn, tăng 4,5 % (+ 0,6 nghìn tấn); sản lượng tôm thẻ ước đạt 0,6 nghìn tấn, tăng 8,1% (+ 0,05 nghìn tấn). Sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 3,5 nghìn tấn, tăng 5,9% (+ 0,2 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước.

3. Sản xuất công nghiệp

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của lãnh đạo Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh đạt được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng Sáu năm nay ước tính tăng 33,60% so với cùng tháng năm trước, trong đó khai khoáng tăng 6,11%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,24%; sản xuất và phân phối điện giảm 4,65%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,07%.

Tính chung lại 6 tháng đầu năm 2024 chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 11,60%, trong đó khai khoáng tăng 18,05%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,48%; sản xuất và phân phối điện tăng 47,73%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,72%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2024 giảm 4,11% so với tháng trước và tăng 58,04% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,56% so với 6 tháng 2023.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/6/2024 giảm 2,29% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 37,13% so với cùng thời điểm năm trước.

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tháng Sáu tăng 1,68% so với tháng trước và tăng 7,47% so với tháng 6/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp toàn tỉnh tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp Nhà nước tăng 5,17%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 1,53%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,76%.

Giá trị sản xuất công nghiệp: Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm nay toàn tỉnh ước đạt 48.651,5 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Khai khoáng đạt 489,6 tỷ đồng, tăng 21,3%; công nghiệp chế biến đạt 47.480,7 tỷ đồng, tăng 7,0%; sản xuất, phân phối điện đạt 590,4 tỷ đồng, tăng 47,7%; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 90,8 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Các sản phẩm công nghiệp 6 tháng đầu năm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm: Đá các loại 2,0 triệu m3, tăng 17,0%; giày, dép các loại 32,1 triệu đôi, tăng 16,3%; phân Ure 0,3 triệu tấn, tăng 43,0%; phân NPK 65,8 nghìn tấn, tăng 55,9%; phân lân nung chảy 0,1 triệu tấn, tăng 60,4%; kính nổi 0,2 triệu tấn, tăng 5,5%; linh kiện điện tử 59,1 triệu cái, tăng 5,9%; kính máy ảnh 1,0 triệu cái, tăng 17,3%; xe ô tô chở hàng 4,1 nghìn chiếc, tăng 7,0%; ghế ngồi dùng cho xe có động cơ 0,1 triệu chiếc, tăng 9,4%; cần gạt nước ô tô 3,2 triệu cái, tăng 24,7%; đồ chơi hình con vật 16,0 triệu con, gấp 2,2 lần; điện sản xuất 0,4 tỷ Kwh, tăng 71,1%; điện thương phẩm 1,3 tỷ Kwh, tăng 18,4%; nước máy thương phẩm 14,9 triệu m3, tăng 4,7%;...

Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: Thức ăn gia súc 14,0 nghìn tấn, giảm 9,1%; hàng thêu 0,4 triệu m2, giảm 48,6%; quần áo các loại 27,0 triệu cái, giảm 8,8%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại 0,1 nghìn tấn, giảm 53,6%; modul camera 80,8 triệu cái, giảm 28,0%; tai nghe điện thoại di động 0,4 triệu cái, giảm 72,7%; búp bê 86,4 triệu con, giảm 29,8%;…

Sản lượng tồn kho một số sản phẩm chủ yếu đến 31/5/2024: Giầy dép 1,9 triệu đôi; đạm Ure 18,3 nghìn tấn; phân hóa học NPK 21,2 nghìn tấn; phân lân nung chảy 4,6 nghìn tấn; kính nổi 78,7 nghìn tấn; xi măng 46,8 nghìn tấn; thanh, que sắt hoặc thép hợp kim được cán nóng 12,2 nghìn tấn; bản vi mạch điện tử 20,3 triệu chiếc; modul camera 15,7 triệu cái; xe ô tô lắp ráp 517 chiếc…

4. Vốn đầu tư thực hiện

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh ước đạt 15.289,3 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 46,3% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước đạt 3.091,7 tỷ đồng, tăng 10,5%; vốn ngoài Nhà nước đạt 11.145,1 tỷ đồng, giảm 3,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.052,5 tỷ đồng, tăng 80,5%.

Một số dự án, công trình có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn trong 6 tháng đầu năm là:

Khu vực đầu tư công: Dự án xây dựng CSHT khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần ước đạt 317,4 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) ước đạt 162,2 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn 2) ước đạt 66,8 tỷ đồng; dự án xây dựng trường Đại học Hoa Lư (giai đoạn 2) ước đạt 60 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 12B đến trung tâm thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn ước đạt 52,8 tỷ đồng; dự án xây dựng quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế ước đạt 48,2 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường DT.482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B ước đạt 45,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) ước đạt 42,0 tỷ đồng; dự án đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng chuyên dùng cho Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh ước đạt 39,6 tỷ đồng;…

Khu vực sử dụng vốn ODA: Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình ước đạt 92,0 tỷ đồng.

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước: Các dự án xây dựng, sửa chữa công trình điện, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ước đạt trên 43,2 tỷ đồng; dự án mua sắm máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ước đạt trên 31,3 tỷ đồng; dự án nâng cấp sửa chữa TSCĐ của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình ước đạt gần 5,2 tỷ đồng;…

Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Các dự án xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình ước đạt gần 51,9 tỷ đồng; dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình ước đạt gần 48,7 tỷ đồng; dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng của Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess Ninh Bình ước đạt trên 36,0 tỷ đồng;…

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Dự án xây dựng nhà xưởng, mua sắm tài sản, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất camera module của Công ty TNHH MCNEX Vina ước đạt 384,7 tỷ đồng; dự án mua sắm máy móc thiết bị sản xuất hàng may mặc của Công ty TNHH Great Global International ước đạt trên 110,6 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà máy sản xuất các công cụ, dụng cụ cao cấp CIBON Ninh Bình của Công ty TNHH công nghiệp CIBON Việt Nam ước đạt gần 108,7 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất giày của Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam ước đạt gần 95,7 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất giày và khu nhà ký túc xá của Công ty TNHH Ever great Internation ước đạt 61,5 tỷ đồng;...

5. Thương mại, dịch vụ

Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục diễn ra sôi động, duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các ngành lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành.

5.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường toàn tỉnh trong tháng Sáu ước đạt trên 6.413,8 tỷ đồng, tăng 22,8% so với tháng 6/2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh ước thực hiện gần 39.456,1 tỷ đồng, tăng 26,3% so với 6 tháng đầu năm 2023. Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu bán lẻ tăng, trong đó một số nhóm có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Lương thực, thực phẩm ước đạt 14.913,5 tỷ đồng, tăng 31,7%; hàng may mặc 2.007,6 tỷ đồng, tăng 35,5%; vật phẩm văn hóa, giáo dục 218,7 tỷ đồng, tăng 40,8%; xăng, dầu các loại 3.777,0 tỷ đồng, tăng 33,4%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 349,4 tỷ đồng, tăng 37,7%; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 1.858,0 tỷ đồng, tăng 36,6%; hàng hóa khác 547,2 tỷ đồng, tăng 40,5%. Duy nhất nhóm ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) có doanh thu bán lẻ giảm do nhu cầu tiêu dùng giảm, doanh thu của nhóm hàng này ước đạt 2.692,3 tỷ đồng, giảm 1,7% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ninh Bình tiếp tục khẳng định là điểm đến hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đổi mới các tuyến du lịch tạo nên diện mạo mới đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của du khách. Vì thế, lượng du khách đến với Ninh Bình tăng cao góp phần làm tăng doanh thu của các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành. Trong tháng Sáu, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống toàn tỉnh ước đạt 781,9 tỷ đồng, tăng 25,8% so với tháng 6/2023; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 2,0%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt 509,6 tỷ đồng, tăng 19,1%.  Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 4.626,3 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch lữ hành 57,9 tỷ đồng, gấp 2,8 lần, doanh thu một số ngành dịch vụ khác 3.042,3 tỷ đồng, tăng 12,8%.

5.2. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ chung trên địa bàn tỉnh (CPI) trong tháng Sáu tiếp tục ghi nhận mức tăng 0,24% so với tháng trước. Đây là lần tăng thứ ba liên tiếp của CPI kể từ tháng 4/2024. So với tháng 12 năm trước CPI tăng 2,04% và so với cùng tháng năm trước CPI tăng 5,07%. Tính chung lại CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,51% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng Sáu, thị trường hàng hoá giá cả diễn biến tương đối ổn định. So với tháng trước, trong số 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng có 06 nhóm có chỉ số giá tăng, 04 nhóm giữ chỉ số ổn định, duy nhất 01 nhóm có chỉ số giá giảm. Sáu nhóm có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất với mức tăng 0,95% tác động chính làm tăng CPI chung, trong đó: Nhóm lương thực giảm 0,59% do xuất khẩu gạo bắt đầu chậm lại, mặt khác đang vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân nên nguồn cung gạo tăng dẫn đến giá gạo giảm 0,74%, cùng với giá khoai lang giảm mạnh 10,08% do thị trường tiêu thụ chưa ổn định, Trung Quốc giảm thu mua trong khi đó diện tích gieo trồng lại tăng kéo theo giá nhóm bột mỳ và ngũ cốc khác giảm 2,87%; nhóm thực phẩm tăng 1,55% nguyên nhân chính do giá thịt lợn hơi tăng cao 6,63%, giá nhóm nội tạng động vật tăng 5,18% và giá nhóm thịt chế biến tăng 3,74% khi hoạt động thu mua lợn hơi gặp khó khăn trong bối cảnh giá lợn giống tăng cao; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ 0,02%. Tiếp theo, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,52% do trong tháng thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt của người dân tăng, giá điện sinh hoạt bình quân đã tăng 2,43%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,26%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,1%; hai nhóm may mặc, mũ nón và giày dép và  nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình lần lượt tăng nhẹ 0,02% và 0,01%. Duy nhất nhóm giao thông giảm 2,31% do giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm trong tháng, so với tháng trước, giá xăng giảm 6,09%, giá dầu diezel giảm 1,11% kéo theo giá nhóm nhiên liệu giảm 5,9%. Bốm nhóm giữ chỉ số giá ổn định là: Nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

CPI bình quân 6 tháng năm 2024 tăng 4,51% so với bình quân 6 tháng năm 2023. Tất cả 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ đều có chỉ số giá tăng, cụ thể: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,61% (lương thực tăng 19,57%, thực phẩm tăng 5,57%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,44%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,48%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 5,62%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,25%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,26%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 8,74%; nhóm giao thông tăng 2,38%; nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,05%; nhóm giáo dục tăng 2,82%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4,41% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,65%.

Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng Sáu giảm 0,46% so với tháng trước, tăng 23,11% so với tháng 12/2023 và tăng 34,8% so với cùng tháng năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng này tăng 1,05% so với tháng 5/2024, tăng 5,64% so với tháng 12 năm trước và tăng 8,44% so với tháng 6/2023. Bình quân 6 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 26,16%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 5,57% so với bình quân 6 tháng năm 2023.

5.3. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay có dấu hiệu phục hồi tích cực, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn rất khó đoán định, nhu cầu hàng hoá tại nhiều thị trường lớn sụt giảm nhưng kết quả xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm nay vẫn đạt khá, tạo đà phát triển cho cả năm 2024.

Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh trong tháng Sáu ước thực hiện 309,2 triệu USD, tăng 21,3% so với tháng Sáu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.694,3 triệu USD,  tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,1% kế hoạch năm. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Camera và linh kiện ước đạt 398,5 triệu USD; giày dép các loại 456,4 triệu USD; xi măng và clanke 306,3 triệu USD; quần áo các loại 151,5 triệu USD; linh kiện điện tử 69,3 triệu USD, linh kiện phụ tùng ô tô các loại 65,1 triệu USD...

Sáu tháng đầu năm nay, một số mặt hàng có mức xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ như: Dứa, dưa chuột đóng hộp 4,4 nghìn tấn, tăng 10,4%; hàng thêu ren 77,4 nghìn chiếc, tăng 29,3%; giầy dép các loại 32,4 triệu đôi, tăng 13,1%; kính quang học 976,2 nghìn chiếc, tăng 17,3%; linh kiện điện tử 69,3 triệu USD, tăng 39,3%; đồ chơi trẻ em 10,2 triệu chiếc, gấp 2,2 lần; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 65,1 triệu USD, tăng 63,3%; túi nhựa 1,0 nghìn tấn, gấp 2,4 lần... Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút so với cùng kỳ như: Nước dứa cô đặc 774 tấn, giảm 20,2%; quần áo các loại 26,3 triệu chiếc, giảm 10,6%; xi măng và clanke 7,6 triệu tấn, giảm 11,6%; camera và linh kiện 89,8 triệu sản phẩm, giảm 17,7%; phân ure 25,4 nghìn tấn, giảm 22,3%; thảm cói 26,5 nghìn m2, giảm 51,5%. Một số mặt hàng tuy giảm về số lượng nhưng lại tăng về giá trị xuất khẩu như: Quần áo các loại, camera và linh kiện.

Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa trong tháng Sáu ước thực hiện gần 314,1 triệu USD, tăng 35,5% so với cùng tháng năm 2023.

Tính chung lại, 6 tháng đầu năm nay tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 1.567,4 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 49,0% kế hoạch năm. Trị giá các nhóm mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện điện tử 454,2 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày, dép 349,2 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 423,7 triệu USD; vải may mặc các loại 79,0 triệu USD; ô tô 27,6 triệu USD.

5.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách: Trong tháng Sáu, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh ước vận chuyển trên 4,3 triệu lượt khách, tăng 24,7% và trên 199,4 triệu lượt khách.km, tăng 18,7% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách toàn tỉnh ước đạt gần 26,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 23,6% so với 6 tháng đầu năm 2023 và luân chuyển gần 1.228,8 triệu lượt khách.km, tăng 21,0%, đạt 54,4% kế hoạch năm. Trong đó: Vận tải đường bộ ước đạt 21,1 triệu lượt khách, tăng 26,3% và 1.208,4 triệu lượt khách.km, tăng 21,2%; vận tải đường thủy nội địa 5,3 triệu lượt khách, tăng 13,9% và 20,4 triệu lượt khách.km, tăng 11,8%.

Vận tải hàng hóa: Thực hiện trong tháng Sáu ước đạt trên 13,9 triệu tấn vận chuyển, tăng 23,3% và trên 1.884,0 triệu tấn.km, tăng 26,0% so với tháng 6/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, khối lượng hàng hóa vận chuyển của tỉnh ước đạt trên 84,9 triệu tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải đường bộ ước đạt 31,0 triệu tấn, tăng 24,5%; vận tải đường thủy nội địa 48,2 triệu tấn, tăng 24,2%; vận tải đường biển 5,7 triệu tấn, tăng 32,7%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 6 tháng ước thực hiện gần 11.332,6  triệu tấn.km, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 77,0% kế hoạch năm. Trong đó: Vận tải đường bộ ước đạt 1.268,3 triệu tấn.km, tăng 21,1%; vận tải đường thủy nội địa 6.976,0 triệu tấn.km, tăng 22,5%; vận tải đường biển 3.088,3 triệu tấn.km, tăng 32,0%.

Doanh thu vận tải: Ước thực hiện trong tháng Sáu gần 1.660,8 tỷ đồng, tăng 23,2%. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động vận tải toàn tỉnh ước đạt trên 10.050,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Phân theo loại hình vận tải: Vận tải hành khách ước thực hiện 1.230,1 tỷ đồng, tăng 23,1%, đạt 51,4% kế hoạch năm; vận tải hàng hóa 7.820,0 tỷ đồng, tăng 23,6%, đạt 64,6% kế hoạch năm; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 933,6 tỷ đồng, tăng 19,5%; doanh thu bưu chính, chuyển phát 66,8 tỷ đồng, tăng 15,0%.

5.5. Hoạt động du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Nhiều sự kiện được tổ chức thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan như: Lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và Lễ hội Hoa Lư; Lễ Kỷ niệm 10 năm Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới, tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề ‘‘Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An’’... Trong thời gian qua, với việc định hướng phát triển du lịch một cách bền vững, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã luôn chú trọng việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đổi mới các tuyến du lịch tạo nên diện mạo mới đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của du khách.

Ước tính số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng đạt 614,1 nghìn lượt khách, tăng 65,0% so với cùng kỳ năm trước, chia ra: Khách trong nước 523,3 nghìn lượt, tăng 48,2%; khách quốc tế 90,8 nghìn lượt, gấp 4,7 lần. Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 155,0 nghìn lượt khách, tăng 62,4%; số ngày khách lưu trú ước đạt 166,9 nghìn ngày khách, tăng 23,6%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 607,2 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng tháng năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, số lượt khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.281,7 nghìn lượt khách, tăng 38,5% so với 6 tháng năm 2023, đạt 83,8% kế hoạch năm. Chia ra: Khách trong nước 5.580,9 nghìn lượt khách, tăng 29,3%; khách quốc tế 700,8 nghìn lượt, gấp 3,2 lần. Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.184,1 nghìn lượt khách, tăng 79,4% và đạt 75,5% kế hoạch; số ngày khách lưu trú ước đạt 1.294,2 nghìn ngày khách, tăng 52,2%. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt trên 5.936,8 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 72,0% kế hoạch, trong đó doanh thu khách sạn 446,1 tỷ đồng, tăng 39,5%; doanh thu nhà hàng 2.945,3 tỷ đồng, tăng 49,2%.

6. Một số vấn đề xã hội

6.1. Đời sống dân cư

Trong sáu tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạnh bất ổn an ninh, chính trị còn xảy ra ở một số quốc gia; thiên tai, biến đổi khí hậu tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. Trước tình hình đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với việc quán triệt thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp duy trì phát triển sản xuất, đồng thời nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Do vậy tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân giữ ổn định và có bước phát triển.

Trong 6 tháng đã giải quyết việc làm cho 10.966 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 1.024 người; tổ chức đào tạo nghề cho 9.205 lao động (đào tạo dài hạn 1.986 người, đào tạo ngắn hạn 7.219 người); tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.000 người.

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ đóng và cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho gần 574,1 nghìn đối tượng; giải quyết cho 700 lượt đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, với tổng kinh phí là 40,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa về nhà ở cho 424 hộ nghèo với tổng kinh phí là 37,3 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện sinh hoạt 5.905 hộ nghèo, với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng.

Công tác bảo trợ xã hội và đền ơn đáp nghĩa cũng được thường xuyên quan tâm với tinh thần tương thân, tương ái, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đã quan tâm động viên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội...với tổng số kinh phí là 59.258,3 triệu đồng, tặng cho 147.720 lượt đối tượng.

6.2. Giáo dục đào tạo

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo với tinh thần chủ động, linh hoạt, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đúng lịch trình, kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tham gia và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT); kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Trung học cơ sở cấp tỉnh; kỳ thi chọn học sinh giỏi, học viên giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh; cuộc thi Khoa học kỹ thuật giành cho học sinh trung học cấp tỉnh; tổ chức chung kết cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp tỉnh, cuộc thi Tin học Trung học cơ sở cấp tỉnh; tổ chức Olympic ‘Tài năng tiếng Anh’ và Olympic chinh phục IELTS’ giành cho học sinh trung học năm học 2023-2024; tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024; tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024: Có 71/82 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 86,6%, xếp thứ 6 toàn quốc, cao hơn 28,93% so với tỉ lệ đoạt giải của toàn quốc, đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay, kể cả về chất lượng và tỷ lệ đoạt giải, có 2 học sinh môn Toán học và Tin học được lựa chọn tham gia đội dự tuyển Olympic Toán học, Tin học Quốc tế.

Tham dự và đạt được thành tích trong các cuộc thi, hội thi như: Tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, có 02 dự án của Trường Trung học phổ thông Hoa Lư A tham dự Cuộc thi: “Đánh giá hoạt tính đối kháng của cây Chuỗi ngọc (Duranta erecta L) đối với cỏ dại” và dự án “Hệ thống thông minh hỗ trợ tập phục hồi bằng sóng não” đoạt giải Triển vọng; tham gia Thi Olympic Toán học dành cho học sinh trung học Phổ thông chuyên năm 2024. Kết quả 08/10 học sinh đạt giải, trong đó có 01 giải Nhì, 06 giải Ba và 01 giải Khuyến khích; tham dự vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học Miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ V, năm 2024, có 16 thí sinh tham gia dự thi, đạt 03 giải Vàng, 01 giải Bạc, 06 giải Đồng, 06 giải Khuyến khích; tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI, cấp quốc gia năm 2024, với Dự án Hệ thống phát hiện và cảnh báo điểm mù trên xe ô tô tải của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ, đạt giải Nhì; tham dự Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt: Đoàn tuyển Ninh Bình gồm 16 học sinh lớp 4, lớp 5 tham dự đều đạt giải trong đó có 01 giải Tiến sỹ, 04 giải Nhì, 08 giải Ba và 03 giải Khuyến khích; tham dự cuộc thi Olympic Sinh học Mỹ USABO năm 2024, đạt Huy chương Bạc.

Hiện ngành giáo dục đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024. Toàn tỉnh có 11.795 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 648 thí sinh so với năm 2023. Trong đó, có 11.438 thí sinh đang học lớp 12 (THPT: 9.981 thí sinh, GDTX: 1.457 thí sinh) và 357 thí sinh tự do.

6.3. Hoạt động y tế [2]

Trong 6 tháng, ngành Y tế đã chủ động giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện và cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, hóa chất phòng, chống dịch; phát hiện sớm các trường hợp bệnh truyền nhiễm, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân; tổ chức phun hóa chất đảm bảo vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024; lễ Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; thực hiện công tác tuyên truyền và công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm....

Trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 53 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm; 1.384 ca mắc tiêu chảy; 13 ca mắc sốt xuất huyết; 78 ca mắc tay chân miệng; 240 ca mắc thủy đậu; 02 ca mắc virrut Rubella/Rubeon; 5.937 ca mắc cúm;…

Công tác khám chữa bệnh luôn đ­ược quan tâm thực hiện: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh trong 6 tháng đã khám bệnh cho 489,0 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 80,0 nghìn l­ượt bệnh nhân; khám thai 34,0 nghìn lượt; đặt dụng cụ tử cung 1.295 ca, triệt sản 33 ca.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Trong 6 tháng, phát hiện mới 12 người nhiễm HIV, có 14 trường hợp tử vong do AIDS. Lũy kế số người nhiễm HIV tính đến nay là 2.841 người, trong đó: tử vong 1.376 người; còn sống 1.465 người (đang điều trị 1.442 người).

6.4. Văn hoá thông tin

Hoạt động văn hóa thông tin diễn ra với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và những sự kiện trọng đại của tỉnh, như: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2024), chào mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024; kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024; chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới (2014 - 2024)…

Hoạt động thông tin tuyên truyền và cổ động trực quan được tập trung thực hiện sâu rộng, nêu bật được ý nghĩa của các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương. Các hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền và cổ động trực quan như: kẻ vẽ, chăng treo khẩu hiệu, tranh cổ động; các cụm cổ động, cổng chào lớn, các bảng điện tử, nhất là ở các trung tâm đô thị, các trục đường giao thông chính; tổ chức triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh; biểu diễn nghệ thuật; trưng bày bảng ảnh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong 6 tháng, Nhà hát chèo đã thực hiện 109 buổi biểu diễn nghệ thuật và chương trình ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân; Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức 221 buổi chiếu phim lưu động phục vụ khán giả tại một số địa phương trong tỉnh; Bảo tàng tỉnh đã đón tiếp và hướng dẫn 18.171 lượt khách tham quan; Thư viện tỉnh thực hiện luân chuyển 335,7 nghìn lượt sách báo, phục vụ trên 107,6 nghìn lượt bạn đọc.

6.5. Thể dục thể thao

Trong 6 tháng, tiếp tục duy trì đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho vận động viên các tuyến tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và cử các đoàn vận động viên đi thi đấu các giải thể thao, đạt được 229 huy chương các loại gồm: 67 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc và 94 huy chương Đồng. Ngoài ra, đoàn vận động viên tham gia Giải Vô địch Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần 29 năm 2024 xếp thứ 06 trong tốp 10 cá nhân; đoàn VĐV Bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình tham dự giai đoạn I Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 tại Bình Phước, xếp thứ 3/9 đội; đoàn VĐV Bóng chuyền nam tham dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang gia đoạn I năm 2024 tại Hà Tĩnh, xếp thứ 5/9 đội; đoàn VĐV Bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình tham dự Giải Bóng chuyền cúp Hùng Vương tại Phú Thọ xếp thứ Nhì; tham gia thi đấu các môn: Điền kinh, Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, thể dục Aerobic và Bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc Khu vực II, đạt 17 huy chương (02 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc, 14 huy chương Đồng).

   Bên cạnh đó tổ chức các giải thể thao quần chúng, như: Giải Bóng chuyền, giải Vật đầu Xuân 2024; giải Quần vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia năm 2024; giải chạy "Cúc Phương Jungle Paths năm 2024" với chủ đề "Chạy để bảo tồn" tại Vườn Quốc gia Cúc Phương; giải chạy bộ Marathon "Dấu ấn Di sản 2024; giải Bóng chuyền cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ XVIII năm 2024; giải Bóng bàn các câu lạc bộ - Cúp Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024; Hội thi thể thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố Ninh Bình năm 2024...

6.6. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội[3]

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự trong các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; xử lý nghiêm các loại tội phạm…

Tính từ 15/05/2024-14/06/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 04 người và 10 người bị thương; xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 44 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý với 54 đối tượng; xảy ra 01 vụ cháy gây thiệt hại tài sản ước tính 95 triệu đồng.

Tính chung lại, 6 tháng năm nay (tính từ 15/12/2023 đến 15/6/2024) trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 02 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 51 người và bị thương 63 người (tổng số vụ tương đương cùng kỳ năm trước; số người chết tăng 01 người và số người bị thương giảm 02 người); xảy ra 196 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 195 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 221 đối tượng, tăng 28 vụ, tăng 35 đối tượng. Xảy ra 02 vụ cháy, không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản 95 triệu đồng./.[1] Số liệu về tốc độ tăng trưởng GRDP và cơ cấu kinh tế do TCTK tính toán và công bố kỳ tháng 5/2024.

[2] Số liệu về y tế trong Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Sở Y tế và của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế

[3] Số liệu vê tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là số liệu của Công an tỉnh 
321618

107
94
321618